Створення: 20.02.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/03/2014

Публічне акціонерне товариство «Каланчацький маслозавод» скликає загальні збори акціонерів 26.03.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., смт Каланчак, вул. Піонерська,90 (в приміщенні залу засідань), з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2013р.
 4. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.03.2014р.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до відповідальної особи Холодир Людмили Пилипівни.

Реєстрація учасників 26.03.2014р. з 09.15 до 09.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 12081/9966.
 • Основні засоби 8856/8006.
 • Запаси 5656/4490.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 2003/2140.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 1275/500.
 • Нерозподілений прибуток 3150/3092.
 • Власний капітал 6671/6613.
 • Статутний капітал 88/88.
 • Поточні зобов’язання 5410/3353.
 • Чистий прибуток 58/664.
 • Кількість акцій 1751356/1751356.
 • Чисельність працівників 182/181.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 35(1788) від 20.02.14.