Створення: 02.03.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 23/03/2012

Публічне акціонерне товариство “Каланчацький маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 23.03.2012р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл, смт Каланчак,  вул.Піонерська, 90 (в приміщенні залу засідань маслозаводу), з таким порядком денним:

  1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів  за 2011р.
  4. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з змінами законодавства.
  5. Відкликання та обрання наглядової ради.
  6. Про попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19.03.2012р. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочий час за адресою товариства, звернувшись до правління. Реєстрація учасників – з 09.00 до 09.50 в день проведення зборів за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період 

поперед. період

Усього активів

10369

7318

Основні засоби

7860

6737

Запаси

1780

1546

Сумарна дебіторська заборгованість

432

886

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

524

Нерозподілений прибуток

3704

2450

Статутний капітал

88

88

Поточні зобов’язання

1578

400

Чистий прибуток (збиток)

1254

846

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1751356

1751356

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

191

188

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості ДКЦПФР № 33(1286) від 17.02.2012р.