Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 22/04/2016

Публічне акціонерне товариство «Каланчацький маслозавод» скликає загальні збори акціонерів 22.04.2016 о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., смт Каланчак, вул. Піонерська, 90, зала засідань, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 18.04.2016.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у бухгалтерії до Холодир Л.П.

Реєстрація учасників зборів 22.04.2016 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 12508/12255.
 • Основні засоби 10096/9792.
 • Запаси 6578/6254.
 • Сумарна дбт заборгованість 2848/2370.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 130/231.
 • Нерозподілений прибуток 3316/3279.
 • Власний капітал 7682/7645.
 • Статутний капітал 88/88.
 • Поточні зобов’язання 4826/4610.
 • Чистий прибуток 37/129.
 • Кількість акцій 1751356/1751356.
 • Чисельність працівників 165/184.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 31 (4319) від 19.02.16.