Створення: 14.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 18/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Каланчацький маслозавод», місцезнаходження Херсонська обл., смт Каланчак, вул.Піонерська, 90, скликає загальні збори акціонерів 18.04.2018р. о 10.00 за своїм місцезнаходженням, зала засідань, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2017р.
 6. Переобрання наглядової ради.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Василенко Тетяна Вікторівна, члени комісії – Тютяєва Олена Владленівна, Самойлова Тетяна Василівна;
Питання 2:
пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.
Питання 3:
звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.
Питання 4:
звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.
Питання 5:
звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.
Питання 6:
- відкликати весь склад наглядової ради (НР) ПрАТ «Каланчацький маслозавод», обрати НР ПрАТ «Каланчацький маслозавод» в складі 3 осіб терміном на 2 роки;
- обрати головою НР ПрАТ «Каланчацький маслозавод» Ружицького Володимира Петровича, членами ради – Сальника Валерія Пантелійовича, Буй Ларису Миколаївну.
Питання 7:
- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) грн;
- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: ruzha.vatua.com
Будь який акціонер Товариства має право:
- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – головного бухгалтера Холодир Л.П., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:
- загальна кількість акцій у випуску товариства – 1 751 356 шт.;
- кількість голосуючих акцій – 1 328 375 шт.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 12.04.18.
Реєстрація учасників зборів 18.04.18 з 09.25 до 09.55 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 12642/17537.
 • Основні засоби 10490/11126.
 • Запаси 6148/10264.
 • Сумарна дбт заборгованість 1689/4077.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 1941/160.
 • Нерозподілений прибуток 5938/8524.
 • Власний капітал 10304/12890.
 • Статутний капітал 88/88.
 • Поточні зобов’язання 2338/4647.
 • Чистий прибуток 2622/2586.
 • Кількість акцій 1751356/1751356.
 • Чисельність працівників 169/167.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 50(2803) від 14.03.18.