Створення: 10.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 17/04/2015

Публічне акціонерне товариство «Каланчацький маслозавод» скликає загальні збори акціонерів 17.04.2015р. о 10.00 за адресою товариства: Херсонська обл., смт Каланчак, вул. Піонерська, 90, зала засідань, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2014р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.
 6. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 13.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у бухгалтерії до Холодир Л.П.

Реєстрація учасників зборів 17.04.15 з 09.30 до 09.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати аспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 12255/12081.
 • Основні засоби 9792/8856.
 • Запаси 6254/5656.
 • Сумарна дбт заборгованість 2370/2003.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 231/1275.
 • Нерозподілений прибуток 3279/3150.
 • Власний капітал 7645/6671.
 • Статутний капітал 88/88.
 • Поточні зобов’язання 4610/5410.
 • Чистий прибуток 129/58.
 • Кількість акцій 1751356/1751356.
 • Чисельність працівників 184/182.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 47(2051) від 11.03.15.