Створення: 12.03.2015

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Ружицька Людмила Пантелiївна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447652
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каланчацький р-н
        Поштовий індекс 75800
        Населений пункт смт. Каланчак
        Вулиця, будинок вул. Пiонерська, 90
        Міжміський код, телефон та факс (05530) 2-12-53, (05530) 2-12-53
        Електронна поштова адреса емітента ruzh@ukrpost.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ruzha.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї у звiтному роцi вiдстуня, оскiльки така не виникала. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Переробка молока та виробництво сиру 6510040 15-03-2012 Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської обл. Д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   26-03-2014
   75
   Черговi загальнi збори вiдбулися 26.03.2014р. Порядок денний: 1.Звiт про результати дiяльностi за 2013р. 2.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2013р. 4.Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року. Пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення доповнень до порядку денного не надходило. Прийнятi рiшення з питань порядку денного: 1. звiт про результати дiяльностi товариства за 2013р. прийняти до вiдома, затвердження балансу товариства, розподiлу прибутку за 2013р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК. 2. звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердити. 3. звiт про результати дiяльностi, баланс товариства за 2013р. затвердити; прибуток направити на поповнення обiгових коштiв та розвиток виробництва. 4. затвердити попередньо значнi правочини, якi можуть вичинятися товариством протягом року. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВ ФДМУ по Херсонськiй обл. 2129778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член правлiння  Яворський Микола Антонович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Сальник Раїса Андрiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Шишкарьова Iрина Анатолiївна  д/н № 07023, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Салiй Петро Павлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 120 0.00685183367% 120 
   Член правлiння, головний бухгалтер  Холодир Людмила Пилипiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 3 0.00017129584%
   Голова наглядової ради  Ружицький Володимир Петрович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 545 0.14531597231% 2 545 
   Член наглядової ради  Буй Лариса Миколаївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 2 0.00011419723%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Журавок Олександра Сергiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Гришко Олена Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 120 0.00685183367% 120 
   Член правлiння  Сопянiченко Євгенiй Анатолiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Заєць Микола Iванович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 120 0.00685183367% 120 
   Член ревiзiйної комiсiї  Ванцовський Сергiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   1 319 045 75.3156411375 % 1 319 045 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицька Людмила Пантелiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, ф-т економiчний
   Стаж керівної роботи (років) 27
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райплан, головний бухгалтер
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Голова правлiння здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства у спосiб та в межах його компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Виконавчмй орган. До компетенцiї голови правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка та затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4) укладання, змiна i припинення вiд iменi Товариства правочинiв та/або договорiв щодо аренди майна Товариства, застави майна Товариства; 5)органiзацiя ведення бухгалтерського та звiтностi Товариства; 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадоаих iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства; 9)укладення та виконання колективного договору. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Яворський Микола Антонович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1953
   Освіта Вища, Мелiтопольський с/г iнститут, ф-т механiзацiя
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райдержадмiнiстрацiя
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сальник Раїса Андрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1953
   Освіта середньо-спецiальна, Нововоронцовський технiкум, ф-т бух. облiк
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав КУЕОС, економiст
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки. Перелiк попереднiх посад: економiст. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шишкарьова Iрина Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Середньо-спецiальна, Каховський технiкум, ф-т ветеринарiя
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп "Каланчацький"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салiй Петро Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 21
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Радгосп "Партизан"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2013 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 21 рокiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Холодир Людмила Пилипiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут, ф-т iнженерно-технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", головний бухгалтер
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Обов'язки головного бухгалтера виконує згiдно посадової iнструкцiї. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицький Володимир Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, агрономiя
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Каланчацька районна державна адмiнiстрацiя, голова
   Опис Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв Наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв голови наглядової ради у звiтному перiодi емiтентом виплачувалася згiдно договору. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 14 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор, голова райдержадмiнiстрацiї. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Буй Лариса Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, ф-т технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", помiчник майстра
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради, вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена наглядової ради протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Журавок Олександра Сергiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1979
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", помiчник майстра маслоцеху
   Опис Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснює кожного року плановi ревiзiї i звiти перед зборами акцiонерiв, має право на скликання позачергових зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2013 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра маслоцеху. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ванцовський Сергiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1985
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод" , старший змiни сирцеху
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2013 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра маслоцеху. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Заєць Микола Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1942
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод" , заступник директора
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена наглядової ради протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник директора. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гришко Олена Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середня спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", начальник виробництва
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сопянiченко Євген Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Середня спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", механiк
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 1 316 135 75 1 316 135 0 0 0
   Усього  1 316 135 75 1 316 135 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 04071, м.Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 482-52-14
   Факс (044) 482-52-14
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   19-05-2011 61/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119960 Документарна 0.05 1751356 0 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод" є правонаступником ВАТ "Каланчацький маслозавод", створеного в процесi приватизацiї. ВАТ "Каланчацький маслозавод" створено на пiдставi установчого договору вiд 29.12.94 р. мiж РВ ФДМУ по Херсонськiй областi та органiзацiї орендарiв Каланчацького маслозаводу.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств товариство у своєму складi не має. Протягом року органiзацiйна структура не змiнювалась.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ОВАРИСТВО КАЛАНЧАЦЬКИЙ МАСЛОЗАВАВОД Н А К А З № 50 від 24 січня 2013р. смт Каланчак "Про облікову політику ПАТ "Каланчацький маслозавод" у 2013 році" На виконання вимог чинного законодавства України, зокрема: - Законів України: "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", - Положень Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України; - Нормативних документів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо бухгалтерського обліку основних операцій у акціонерних товариствах; - Податкового кодексу України НАКАЗУЮ: 1.Встановити у ПАТ "Каланчацький маслозавод" облікову політику на 2013 рік, метою якої є забезпечення: - дотримання принципу послідовності у обліку; - незмінності протягом 2013 року правил та принципів, що застосовуються для відображення у обліку господарських операцій; 2.Для організаційного забезпечення ведення бухгалтерського обліку у ПАТ "Каланчацький маслозавод" створено бухгалтерську службу на чолі з Головним бухгалтером. Розподіл обов'язків між персоналом бухгалтерії - за функціональним принципом. 3.Головний бухгалтер ПАТ "Каланчацький маслозавод" забезпечує: o дотримання законодавчих і нормативних вимог щодо складання достовірної та своєчасної звітності (фінансової, управлінської,податкової й аналітичної); o дотриманн чинної облікової політики підприємства та всієї процедури ведення бухгалтерського обліку; o виконання аналітичної функцій бухгалтерського обліку: фінансової, управлінської, податкової й аналітичної; 4. З метою дотримання товариством протягом 2013 року єдиних принципів та підходів до відображення у обліку та звітності господарських операцій, обрати засади відображення господарських операцій, що передбачені відповідними МСБО і встановити Методику ведення бухгалтерського обліку відповідно до додатку №1 до цього наказу. 5. Для накопичення та згрупування прийнятої до обліку інформації бухгалтерія використовує регістри журнально-ордерної форми обліку, пристосовані до особливостей господарських операцій товариства. На підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом МФУ від 30.11.99р. № 291, затвердити Робочий план рахунків товариства. ПАТ використовує типові форми первинних документів, які затверджені Держкомстатом України. 6. Встановлені раніше накази по підприємству положення по веденню бухгалтерського обліку, не є чинними з 01.01.2013р. 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Голова правління ПАТ "Каланчацький маслозавод" Л.П.Ружицька Публічне акціонерне товариство "Каланчацький маслозавод" Додаток до наказу "Про облікову політику ПАТ "Каланчацький маслозавод" у 2013 році" Методика ведення бухгалтерського обліку. З меою дотримання підприємством протягом 2013 року єдиних принципів та підходів до відображення у обліку та звітності господарських операцій, ПАТ "Каланчацький маслозавод" обирає як найбільш оптимальні такі засади відображення господарських операцій, що передбачені відповідними МСБО і П(С)БО. № Елементи методології бухгалтерського обліку ПАТ Вибір 1. Облік необоротних активів Основні засоби МСБО 16 1.1. Критерії віднесення активів до необоротних Матеріальні об'єкти, що будуть утримуватись для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг або для адміністративних цілей протягом більше одного року 1.2. Мінімальна вартість межа для віднесення об'єкта до складу основних засобів (без ПДВ) Не встановлюється 1.3. Метод нарахування амортизації основних засобів Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації прямолінійним методом 1.4. Класи основних засобів, терміни корисного використання основних засобів Встановити класи основних засобів (граничні терміни використання): будівлі та споруди (20-40 років); машини та устаткування (5-15 років); транспортні засоби (5-10 років); інструменти, прилади та інвентар (4-20 років); інші об'єкти (5-15 років). Термін корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводі в експлуатацію об'єкта ОЗ наказом керівника. Нематеріальні активи МСБО 38 1.5 Метод нарахування зносу нематеріальних активів Прямолінійний, за нормами, виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів нематеріальних активів 1.6 Класи нематеріальних активів, термін корисного використання нематеріальних активів: - права постійного користування земельною ділянкою; - програмне забезпечення; - інші нематеріальні активи Термін корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта комісійно при вводі в експлуатацію об'єкта НА 1.7 Поточні витрати на утримування нематеріального активу Витрати, понесені під час використання або переміщення нематеріального активу, не включаються до балансової вартості цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економічної вигоди. 2.Облік поточних (оборотних активів) Запаси МСБО 2 2.1 Оцінка запасів, що надходять, у поточному періоді В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, Понесені під час доставки запасів до їх місцезнаходження на підприємстві та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням сировини, матеріалів,товарів. 2.2 Оцінка запасів, що створюються. Собівартість запасів, які створюються на підприємстві складаються з витрати на переробку запасів і включають витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва зокрема: прямі матеріальні витрати (вартість сировини та основних матеріалів, допоміжних матеріалів, упаковки, електроенергія, паливо); витрати з оплати праці основного виробничого персоналу; єдиний соціальний внесок; амортизація виробничого обладнання; витрати на утримання виробничого обладнання; послуги сторонніх організацій безпосередньо пов'язаних з виробництвом; інші прямі витрати) та: розподілені змінні виробничі накладні витрати; сума розподілених постійних накладних витрат. розподіленні змінні виробничі накладні витрати; сума розподілених постійних накладних витрат. До змінних виробничих накладні витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на проведення контролю якості продукції (заробітна плата персоналу відділу контролю якості відрахування ЕСВ), витрати на внутрішнє переміщення сировини, матеріалів, напівфабрикатів. Змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей. До постійних виробничих накладних витрат відносяться непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання основних та допоміжних цехів, а також витрати на управління та адміністративні витрати цих цехів. За базу для розподілу постійних загально-виробничих витрат прийнято заробітну плату працівників основного виробництва. Витрати на виробництво кожного виду продукції визначати окремо, шляхом розподілення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподілу. За базу розподілу приймається - заробітна плата основного виробничого. 2.2. Оцінка запасів на дату балансу Запаси обліковуються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Оцінку готової продукції та незавершеного виробництва для відображення в звітності проводити на кожну дату закінчення поточного звітного періоду 31.03.,30.06,30.09,31.12, шляхом порівняння цін продажу по договору, степені завершеності, та собівартості готової продукції та незавершеного виробництва на зазначені дати. Оцінку всіх інших запасів проводити по мірі необхідності і обов'язково на дату закінчення поточного звітного року (на дату 31.12.). 2.3. Метод оцінки вибуття запасів Застосовуючи методи оцінки при вибутті: - запасів при відпуску їх у виробництво, продажу (готова продукція) чи іншому вибутті по середньозваженої собівартості; - при продажі продукції в магазині - роздрібних цін. 2.4. Списання малоцінних предметів, термін експлуатації яких становить менше 365 днів Списання 100% вартості під час передачі в експлуатацію із одночасною організацією їх оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації. Дебіторська заборгованість МСБО 39 2.5 Метод оцінки Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. 3.Облік зобов'язань 3.1. Віднесення зобов'язань до довгострокових Термін погашення яких становить ( за договором) більше 365 днів 3.2. Метод оцінки довгострокових зобов?язань Кредити та займи первоначально визнаються по справедливій вартості за вирахуванням витрат понесеним на складання угоди. В подальшому кредити та займи відображаються по амортизованій вартості; люба різниця між отриманими коштами ( за вирахування витрат при складанні угоди) та сумою про фінансові результати на протязі терміну на який виданий кредит чи займ з використання ефективної ставки процента. 3.3. Нарахування заробітної плати За колективним договором та затвердженим штатним розписом. 4.Облік доходів та витрат Дохід МСБО 18 4.1. Визнання доходу від продажу товарів Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: а) підприємством передано покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; б)за підприємством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі,яка,як правило,пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими товарами; в)суму доходу можна достовірно оцінити; г)ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди,пов'язані з операцією; д)витрати,які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. 4.2. Визнання доходу послуг від надання послуг Дохід,пов'язаний з операцією,надання послуг може бути попередньо оцінений достовірно у разі задоволення всіх наведених далі умов: а)можна достовірно оцінити суму доходу; б)є ймовірність надходження до суб'єкта господарювання економічних вигід, пов'язаних з операцією; в)можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; г)можна достовірно оцінити витрати,понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення. Визнається по даті складання акту виконаних робіт, послуг. 4.3. Визнання доходу від операційної оренди нерухомості Методу нарахування в періоді передбаченому окремими угодами. Виплати працівникам МСБО 19 4.4. Визначення зобов'язання Визнати зобов'язання перед працівниками шляхом створення забезпечення короткострокових виплат на щорічні відпустки. 4.5. Порядок створення забезпечення Нарахування забезпечень проводити щомісячно виходячи 1/12 частини фактичних витрат на оплату праці. 4.6. Перегляд створення забезпечень Щорічно станом на 31.12. проводити коригування нарахованих забезпечень, виходячи з даних про кількість днів невикористаних відпусток на кінець звітного періоду. 5.Структура та зміст фінансової звітності 5.1. Структура фінансової звітності Затвердити структуру фінансової звітності: а) баланс (звіт про фінансовий стан на кінець періоду); б)звіт про фінансові результати; в)звіт про сукупний дохід; г)звіт про власний капітал; д)звіт про рух грошових коштів; є)примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення. 5.2. Зміст та форми звітності Фінансова звітність складається та подається по формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87: по формі №1 Баланс (звіт про фінансовий стан на кінець періоду); по формі №2 Звіт про фінансові результати; довільна форма: Звіт про сукупний дохід; по формі №3 Звіт про рух грошових коштів; по формі №4 Звіт про власний капітал Примітки подаються в довільній формі з розкриттям необхідної інформації відповідно до МСБО 1 Подання фінансової звітності При складанні Звіту про рух грошових коштів застосовується прямий метод, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів та валових виплат грошових коштів. Сплачені проценти за позики відображаються в складі руху грошових коштів від фінансової діяльності
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є переробка молочної продукцiї. Основна продукцiя, яку виробляє ПАТ "Каланчацький маслозавод" є: масло тваринне, казеїн техничний, сир твердий. Основними ринками збуту є Херсонська область та iншi областi України. Джерелом постачання сировини є закупiвля сировини у населення Херсонської областi. Галузь занедбана. Основний конкурент - Чаплинський маслосирзавод.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством було придбано основних засобiв на суму 2787 тис. грн. Переоцінено основних засобів на суму 844 тис. грн. За цей же перiод часу вибуло основних засобiв на суму 87 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємства, є нестача сировини.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi до товариства застосовувались штрафні санкції: 1) ФСС з тимч. Витр. Працездатності - за листами не працездатності - 4 тис. грн. 2) ДФС - розрахунки через РРО - 3 тис. грн.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариствоми ведеться робота з залучення додаткових джерел обiгових коштiв, оскiльки наявної кiлькостi обiгових коштiв недостатньо для ефективної дiяльностi товариства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягiв закупiвлi сировини у населення.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки у звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі дн
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  3029  3293   0  0  3029   3293
     — будівлі та споруди  917.2  897  0  0  917.2   897
     — машини та обладнання  1651.8  1886  0  0  1651.8  1886
     — транспортні засоби  447  355  0  0  447  355
     — інші  13  155  0  0  13  155
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  3029  3293  0  0  3029  3293
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 9792 тис. грн., знос складає 6499 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Обмежень на використання майна немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   7645 6671
   88 88
   88 88
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(7645.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(88.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 2155  X X
   Короткостроковий кредит  20-06-2014  2155  21  19-06-2015 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 1177  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 1278  X X
   Усього зобов'язань X 4610  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 116 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 121 тис. грн.; - поточнi забезпечення - 580 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 461 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 1 0
   2 2013 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік Х    
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 00447652
   Територія 75800, Херсонська область , Каланчацький р-н, смт. Каланчак , вул. Пiонерська, 90 За КОАТУУ 6523255100
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської обл. За СПОДУ
   Вид економічної діяльності ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ" За КВЕД 10.51
   Вид економічної діяльності д/н За КВЕД д/н
   Вид економічної діяльності д/н За КВЕД д/н
   Одиниця виміру тис. грн з без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Контрольна сума
   Адреса 75800, Херсонська область , Каланчацький р-н, смт. Каланчак , вул. Пiонерська, 90
   Середня кількість працівників 182
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи
   Нематеріальні активи: 1000 0 0
   - первісна вартість 1001 0 0
   - накопичена амортизація 1002 0 0
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
   Основні засоби: 1010 3029 3293
   - первіна вартість 1011 8856 9792
   - знос 1012 5827 6499
   Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
   Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:
   - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
   - інші фінансові інвестиції 1035 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
   Відстрочені податкові активи 1045 101 104
   Інші необоротні активи 1090 0 0
   Усього за розділом I 1095 3130 3397
   II. Оборотні активи
   Запаси 1100 5656 6254
   Поточні біологічні активи 1110 0 0
   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1347 1401
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   - за виданими авансами 1130 304 475
   - з бюджетом 1135 270 252
   - у тому числі з податку на прибуток 1136 270 252
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 82 242
   Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
   Гроші та їх еквіваленти 1165 1275 231
   Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
   Інші оборотні активи 1190 17 3
   Усього за розділом II 1195 8951 8858
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
   Баланс 1300 12081 12255

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 88 88
   Капітал у дооцінках 1405 2986 3831
   Додатковий капітал 1410 407 407
   Резервний капітал 1415 40 40
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3150 3279
   Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
   Вилучений капітал 1430 0 0
   Усього за розділом I 1495 6671 7645
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
   Довгострокові кредити банків 1510 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
   Довгострокові забезпечення 1520 0 0
   Цільове фінансування 1525 0 0
   Усього за розділом II 1595 0 0
   III. Поточні зобов'язання і забезпечення
   Короткострокові кредити банків 1600 2400 2155
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   - довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
   - товари, роботи, послуги 1615 845 0
   - розрахунками з бюджетом 1620 940 1177
   - у тому числі з податку на прибуток 1625 90 116
   - розрахунками зі страхування 1630 118 121
   - розрахунками з оплати праці 1630 118 121
   Поточні забезпечення 1660 560 580
   Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
   Інші поточні зобов'язання 1690 457 461
   Усього за розділом III 1695 5410 4610
   IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
   Баланс 1900 12081 12255
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період>
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 81916 71757
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (76649) (67114)
   Валовий:
   - прибуток 2090 5267 4643
   - збиток 2095 (0) (0)
   Інші операційні доходи 2120 26 10
   Адміністративні витрати 2130 (2273) (2066)
   Витрати на збут 2150 (1703) (1467)
   Інші операційні витрати 2180 (621) (495)
   Фінансовий результат від операційної діяльності:
   - прибуток 2190 696 625
   - збиток 2195 (0) (0)
   Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
   Інші фінансові доходи 2220 0 0
   Інші доходи 2240 20 0
   Фінансові витрати 2250 (441) (395)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
   Інші витрати 2270 (0) (0)
   Фінансовий результат до оподаткування:
   - прибуток 2290 275 230
   - збиток 2295 (0) (0)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -146 -172
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
   Чистий фінансовий результат:
   - прибуток 2350 129 58
   - збиток 2355 (0) (0)

   ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 845 0
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
   Накопичені курсові різниці 2410 0 0
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
   Інший сукупний дохід 2445 0 0
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 845 0
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 845 0
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 974 58

   III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Матеріальні затрати 2500 69559 62350
   Витрати на оплату праці 2505 6047 4690
   Відрахування на соціальні заходи 2510 2288 1744
   Амортизація 2515 681 693
   Інші операційні витрати 2520 295 325
   Разом 2550 78870 69802

   ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 751 356 1 751 356
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 751 356 1 751 356
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0737 0.0331
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0737 0.0331
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.0000 0.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству прибуток у сумi 974 тис. грн. (в 2013 р. - чистий прибуток складав 58 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом попереднього року, з 71757,0 тис. грн. до 81916,0 тис. грн. В звiтному перiодi операцiйнi витрати товариства (розд. III) збiльшилися порiвняно з аналогiчним перiодом попереднього року та склали 78870 тис.грн.
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   - Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 94507 83828
   - Повернення податків і зборів 3005 0 0
   - у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
   - Цільового фінансування 3010 0 0
   - Інші надходження 3095 33072 38672
   Витрачання на оплату:
   - Товарів (робіт, послуг) 3100 (70783) (62250)
   - Праці 3105 (4475) (4928)
   - Відрахувань на соціальні заходи 3110 (3068) (2507)
   - Зобов'язань з податків і зборів 3115 8452 7790
   - Інші витрачання 3190 (41048) (44048)
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -247 977
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Надходження від реалізації:
   - фінансових інвестицій 3200 0 0
   - необоротних активів 3205 0 0
   Надходження від отриманих:
   - відсотків 3215 0 0
   - дивідендів 3220 0 0
   Надходження від деривативів 3225 0 0
   Інші надходження 3250 0 0
   Витрачання на придбання:
   - фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
   - необоротних активів 3260 (111) (1102)
   Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
   Інші платежі 3290 (0) (0)
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -111 -1102
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження від:
   - Власного капіталу 3300 0 0
   - Отримання позик 3305 2155 3900
   Інші надходження 3340 0 0
   Витрачання на:
   - Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
   Погашення позик 3350 2400 3000
   Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
   Інші платежі 3390 (0) (0)
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -686 900
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1044 775
   Залишок коштів на початок року 3405 1275 500
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
   Залишок коштів на кінець року 3415 231 1275
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний перiод. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Так, у результатi операцiйної дiяльностi товариства надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 94507 тис. грн., iншi надходження склали 33072 тис. грн. В той же час, витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 70783 тис. грн., витрачання на оплату працi 4475 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 3068 тис. грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 8452 тис. грн., iншi витрачання склали 41048 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi на кiнець звiтного перiоду становив -686 тис.грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становив 231 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код рядка Зареє- стрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нероз- поділений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 88 2986 407 40 3150 0 0 6671
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 4095 88 2986 407 40 3150 0 0 6671
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 129 0 0 129
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 845 0 0 0 0 0 845
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:
   Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:
   Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін у капіталі 4295 0 845 0 0 129 0 0 974
   Залишок на кінець року 4300 88 3831 407 40 3279 0 0 7645
   Примітки:
   д/н.
  • Примітки

   Примітки