Створення: 09.04.2013

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Ружицька Людмила Пантелiївна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   10-04-2013
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447652
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каланчацький р-н
        Поштовий індекс 75800
        Населений пункт смт. Каланчак
        Вулиця, будинок вул. Пiонерська, 90
        Міжміський код, телефон та факс (05530) 2-12-53, (05530) 2-12-53
        Електронна поштова адреса емітента 186_kalmz@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 09-04-2013
       Річна інформація опублікована у № 68 (1572) "Вiдомостi НКЦПФР" 10-04-2013
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ruzha.vatua.com 09-04-2013
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня у зв'язку з тим, що товариством зареєстрований випуск акцiй у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Каланчацький маслозавод"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 487162
   Дата видачі 02-01-1995
   Орган, що видав свідоцтво Каланчацька районна державна адмiнiстрацiя Херсонської обл.
   Зареєстрований статутний капітал 87567.8
   Сплачений статутний капітал 87567.8

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Каланчацьке вiддiлення АТ "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 380805 Рахунок 26002176929
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   10.51 ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ 
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Атестат виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктiв 65130 16-07-2010 Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської облдержадмiнiстрацiї 16-07-2015

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 181 особу, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за звiтний перiод становила 3 особи, працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у звiтному перiодi товариством не залучалися. Розмiр фонду оплати працi за 2012 рiк збiльшився у порiвняннi iз попереднiм 2011 роком на 168 тис. грн. i склав 5449 тис. грн., що обумовлено пiдвищенням заробiтної плати працiвникiв. Кадрова програма товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв його операцiйним потребам. Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; - рацiональне використання кадрового потенцiалу. Характеристика кадрової полiтики: - аспекти роботи з персоналом: набiр персоналу - при ситуацiї дефiциту робочої сили; - адаптацiя персоналу - ефективна адаптацiя за рахунок навчання, високої згуртованостi колективу; - перспективнiсть кар'єрного росту у товариствi - перевага при призначеннi на вищi посади надається працiвникам товариства, проводиться планування кар'єри; - мотивацiя i стимулювання - значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi) - впровадження iнновацiй - необхiднiсть спецiально iнiцiювати процес розробки iнновацiй, високе почуття причетностi, вiдповiдальностi за змiни.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   23-03-2012
   69
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу прибутку за 2011р. 4. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з змiнами законодавства. 5. Вiдкликання та обрання наглядової ради. 6. Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходили. Прийнятi рiшення з питань порядку денного: 1. Звiт виконавчого органу прийняти до вiдома, затвердження звiту здiйснити пiсля звiтiв та висновкiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї товариства. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї затвердженi. 3. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства та баланс товариства за 2011р. затвердженi; прибуток направити на поповнення обiгових коштiв та розвиток виробництва. 4. Нова редакцiя статуту публiчного акцiонерного товариства "Каланчацький маслозавод" прийнята. 5. Вiдкликати весь склад наглядовоъ ради товариства. Обраний такий склад наглядової ради ПАТ "Каланчацький маслозавод" термiном на 3 роки: Члени наглядової ради: Ружицький Володимир Петрович; Буй Лариса Миколаївна; Заєць Микола Iванович. 6. Затвердити попередньо значнi правочини, якi можуть вичинятися товариством протягом року. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВ ФДМУ по Херсонськiй обл. 2129778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член правлiння  Сопянiченко Євгенiй Анатолiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Гришко Олена Iвнiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Журавок Олександра Сергiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Буй Лариса Миколаївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 14-04-1997 2 0.00011419723%
   Голова наглядової ради  Ружицький Володимир Петрович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 18-04-1997 2 545 0.14531597231% 2 545 
   Член правлiння, головний бухгалтер  Холодир Людмила Пилипiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 14-04-1997 3 0.00017129584%
   Член ревiзiйної комiсiї  Салiй Петро Павлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 17-01-2011 120 0.00685183367% 120 
   Член правлiння  Шишкарьова Iрина Анатолiївна  д/н № 07023, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Сальник Раїса Андрiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Яворський Микола Антонович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова правлiння  Ружицька Людмила Пантелiївна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н 14-04-1997 1 277 249 72.92914747202% 1 277 249 
   Член ревiзiйної комiсiї  Ванцовський Сергiй Миколайович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   1 280 039 73.08845260473 % 1 280 039 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гришко Олена Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1960
   Освіта Середня спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 3
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", начальник виробництва
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сопянiченко Євген Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Середня спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", механiк
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Заєць Микола Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1942
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод" , заступник директора
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена наглядової ради протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник директора. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ванцовський Сергiй Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1985
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод" , старший змiни сирцеху
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2013 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра маслоцеху. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Журавок Олександра Сергiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1979
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", помiчник майстра маслоцеху
   Опис Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснює кожного року плановi ревiзiї i звiти перед зборами акцiонерiв, має право на скликання позачергових зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2013 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра маслоцеху. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Буй Лариса Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, ф-т технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", помiчник майстра
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради, вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена наглядової ради протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицький Володимир Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, агрономiя
   Стаж керівної роботи (років) 12
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Каланчацька районна державна адмiнiстрацiя, голова
   Опис Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв Наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв голови наглядової ради у звiтному перiодi емiтентом виплачувалася згiдно договору. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.03.2012 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор, голова райдержадмiнiстрацiї. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Холодир Людмила Пилипiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут, ф-т iнженерно-технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", головний бухгалтер
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Обов'язки головного бухгалтера виконує згiдно посадової iнструкцiї. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салiй Петро Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Радгосп "Партизан"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.03.2013 р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шишкарьова Iрина Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1967
   Освіта Середньо-спецiальна, Каховський технiкум, ф-т ветеринарiя
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп "Каланчацький"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Яворський Микола Антонович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1953
   Освіта Вища, Мелiтопольський с/г iнститут, ф-т механiзацiя
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райдержадмiнiстрацiя
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сальник Раїса Андрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1953
   Освіта середньо-спецiальна, Нововоронцовський технiкум, ф-т бух. облiк
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав КУЕОС, економiст
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 2 роки. Перелiк попереднiх посад: економiст. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицька Людмила Пантелiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, ф-т економiчний
   Стаж керівної роботи (років) 25
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райплан, головний бухгалтер
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Голова правлiння здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства у спосiб та в межах його компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Виконавчмй орган. До компетенцiї голови правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка та затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4) укладання, змiна i припинення вiд iменi Товариства правочинiв та/або договорiв щодо аренди майна Товариства, застави майна Товариства; 5)органiзацiя ведення бухгалтерського та звiтностi Товариства; 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадоаих iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства; 9)укладення та виконання колективного договору. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н 14-04-1997 1 277 249 73 1 277 249 0 0 0
   Усього  1 277 249 73 1 277 249 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Профi-Аудит"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30768778
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. 9 -го Сiчня ,4
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2277
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23-02-2001
   Міжміський код та телефон (0552) 42-33-31
   Факс (0552) 42-28-06
   Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
   Опис д\н 
    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25-05-2011
   Міжміський код та телефон 0442791078
   Факс 0442791078
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   19-05-2011 61/21/1/11 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA4000119960 Документарна 0.05 1751356 87567.8 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод" є правонаступником ВАТ "Каланчацький маслозавод", створеного в процесi приватизацiї. ВАТ "Каланчацький маслозавод" створено на пiдставi установчого договору вiд 29.12.94 р. мiж РВ ФДМУ по Херсонськiй областi та органiзацiї орендарiв Каланчацького маслозаводу.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств товариство у своєму складi не має. Протягом року органiзацiйна структура не змiнювалась.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Методика ведення бухгалтерського облiку. З метою дотримання пiдприємством протягом 2012 року єдиних принципiв та пiдходiв до вiдображення у облiку та звiтностi господарських операцiй, ПАТ "Каланчацький маслозавод" обирає як найбiльш оптимальнi такi засади вiдображення господарських операцiй, що передбаченi вiдповiдними МСБО i П(С)БО. № Елементи методологiї бухгалтерського облiку ПАТ Вибiр 1. Облiк необоротних активiв Основнi засоби МСБО 16 1.1. Критерiй вiднесення активiв до необоротних Матерiальнi об'єкти, що будуть утримуватись для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року 1.2. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) Не встановлюється 1.3. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв Оцiночна по кожному об'єкту, при введенi в експлуатацiю 1.4. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом 1.5. Класи основних засобiв, термiни корисного використання основних засобiв Встановити класи основних засобiв (граничнi термiни використання): будiвлi та споруди (20 - 40 рокiв); машини та устаткування (5 - 15 рокiв); транспортнi засоби ( 5 - 10 рокiв); iнструменти, прилади та iнвентар (4 - 20 рокiв); iншi об'єкти (5 - 15рокiв). Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводi в експлуатацiю об'єкта ОЗ наказом керiвника. 1.6 Порядок вiдображення полiпшення основних засобiв Подальшi витрати понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому ( як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (тех. обслуговування, поточний ремонт, iнш.) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi; 1.7 Метод оцiнки Об'єкт основних засобiв пiсля визнання активом, облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Iнвестицiйна нерухомiсть МСБУ 40 1.8. Модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi пiсля первiсного визнання За первiсною вартiстю з нарахуванням амортизацiї. 1.9. Момент визнання нерухомостi як iнвестицiйної Нерухомiсть визначається iнвестицiйною, якщо вона находиться у власностi i результатом її використання є дохiд у виглядi орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей. Визнається такою по прийняттю рiшення про передачу об'єкта у операцiйну або фiнансову оренду Нематерiальнi активи МСБО 38 1.10 Критерiй визнання В склад нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та мається можливiсть їх iдентифiкацiї, вести контроль над ресурсом та є iснування майбутнiх економiчних вигiд вiд їх використання 1.11 Метод нарахування зносу нематерiальних активiв Прямолiнiйний, за нормами, виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв нематерiальних активiв 1.12 Класи нематерiальних активiв, термiн корисного використання нематерiальних активiв: - права постiйного користування земельною дiлянкою; - програмне забезпечення; - iншi нематерiальнi активи Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта комiсiйно при вводi в експлуатацiю об'єкта НА 1.13 Поточнi витрати на утримування нематерiального активу Витрати, понесенi пiд час використання або перемiщення нематерiального активу, не включаються до балансової вартостi цього активу, якщо вони не принесуть майбутньої економiчної вигоди. Зменшення корисностi активiв МСБО 36 1.14 Вiдображення в облiку зменшення корисностi активiв В кiнцi кожного звiтного перiоду (не пiзнiше дати 31.12 ) проводиться оцiнка основних засобiв, нематерiальних активiв, iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства , чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливi вартостi за мiнусом витрат на продажу. Збитки вiд знецiнення вiдносяться до витрат поточного перiоду. При наявностi ознак, що признанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились розраховувати суму вiдшкодування на яку збiльшувати вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi . При цьому отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї) по якi даний актив визнавався до визнання зменшення корисностi. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть МСФЗ 5 1.15 Критерiї визнання В склад активiв, утримуваних для продажу включати непоточнi активи, якi не будуть використовуватись у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей i який має бути придатним для негайного продажу в тому станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при продажi таких активiв i цей продаж повинен бути високо ймовiрним 1.16 Метод оцiнки Непоточний актив, класифiкований як утримуваний для продажу, оцiнюється i облiковується за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю на дату вибуття з використання, або за справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на продаж. Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка МСБО 39 1.17. Оцiнка довгострокових фiнансових в асоцiйоване пiдприємство Фiнансовi iнвестицiй в асоцiйоване пiдприємство облiковують по методу участi в капiталi згiдно з яким, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. 1.18.. Оцiнка довгострокових фiнансових iнвестицiй, утримуваних до погашення (облiгацiй) на дату придбання на звiтну дату за собiвартiстю придбання за справедливою вартiстю з вiдображенням дооцiнки/уцiнки на рахунках iнших доходiв /iнших витрат 2.Облiк поточних (оборотних активiв) Запаси МСБО 2 2.1. Оцiнка запасiв, що надходять, у поточному перiодi В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження на пiдприємствi та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, сировини матерiалiв товарiв. 2.2. Оцiнка запасiв ,що створюються. Собiвартiсть запасiв,якi створюються на пiдприємствi складаються з витрати на переробку запасiв i включають витрати, прямо пов'язанi з одиницями виробництва зокрема: прямi матерiальнi витрати (вартiсть сировини та основних матерiалiв допомiжних матерiалiв, упаковки, електроенергiя,паливо); витрати з оплати працi основного виробничого персоналу ; єдиний соцiальний внесок; амортизацiя виробничого обладнання; витрати на утримання виробничого обладнання; послуги стороннiх органiзацiй безпосередньо пов'язаних з виробництвом; iншi прямi витрати ) та: розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; сума розподiлених постiйних накладних витрат. розподiленi змiннi виробничi накладнi витрати; сума розподiлених постiйних накладних витрат. До змiнних виробничих накладнi витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на проведення контролю якостi продукцiї (заробiтна плата персоналу вiддiлу контролю якостi вiдрахування ЕСВ), витрати на внутрiшнє перемiщення сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв. Змiннi виробничi накладнi витрати розподiляються на кожну одиницю виробництва на базi фактичного використання виробничих потужностей. До постiйних виробничих накладних витрат вiдносяться непрямi витрати на виробництво, якi залишаються порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель i обладнання основних та допомiжних цехiв, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати цих цехiв. За базу для розподiлу постiйних загальновиробничих витрат прийнято заробiтну плату працiвникiв основного виробництва. Витрати на виробництво кожного виду продукцiї визначати окремо, шляхом розподiлення витрат на кожний вид, виходячи з бази розподiлу. За базу розподiлу приймається - заробiтна плата основного виробничого . 2.2. Оцiнка запасiв на дату балансу Запаси облiковуються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Оцiнку готової продукцiї та незавершеного виробництва для вiдображення в звiтностi проводити на кожну дату закiнчення поточного звiтного перiоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12, шляхом порiвняння цiн продажу по договору, степенi завершеностi, та собiвартостi готової продукцiї та незавершеного виробництва на зазначенi дати. Оцiнку всiх iнших запасiв проводити по мiрi необхiдностi i обов'язково на дату закiнчення поточного звiтного року (на дату 31.12.). 2.3. Метод оцiнки вибуття запасiв Застосовувати методи оцiнки при вибуттi: - запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по середньозваженої собiвартостi; - при продажi продукцiї в магазинi - роздрiбних цiн. 2.4. Списання малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв Списання 100% вартостi пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї . Дебiторська заборгованiсть МСБО 39 2.5. Метод оцiнки Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. 2.6. Резерви Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, по конкретному дебiтору 2.7 Визнання заборгованостi сумнiвною - пред'явлення претензiї; - пред'явлення позову в суд; - отримання iнформацiї про банкротство боржника або про припинення як юридичнi особи у зв'язку з лiквiдацiєю; - несплати заборгованостi в термiн передбачений договором бiльше 1 року. 3.Облiк зобов'язань 3.1. Вiднесення зобов'язань до довгострокових Термiн погашення яких становить (за договором) бiльше 365 днiв 3.2. Метод оцiнки довгострокових зобов'язань Кредити та займи первоначально визнаються по справедливiй вартостi за вирахуванням витрат понесеним на складання угоди. В подальшому кредити та займи вiдображаються по амортизованi вартостi ; люба рiзниця мiж отриманими коштами (за вирахування витрат при складаннi угоди) та сумою до погашення вiдображається в звiтi про фiнансовi результати на протязi термiну на який виданий кредит чи займ з використання ефективної ставки процента. 3.3. Нарахування заробiтної плати За колективним договором та затвердженим штатним розписом. МСФЗ 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи" 3.3. Визнання забезпечення Забезпечення слiд визнавати, якщо: a) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов'язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 3.4. Оцiнка визнаного забезпечення Сума, визнана як забезпечення, це сума, яку пiдприємство об'рунтовано сплатить для погашення зобов'язання або передасть його третiй сторонi на кiнець звiтного перiоду. Визначається по кожному окремому забезпеченню. 4. Облiк доходiв та витрат Дохiд МСБО 18 4.1. Визнання доходу вiд продажу товарiв Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) пiдприємством передано покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; б) за пiдприємством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; ') витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 4.2. Визнання доходу послуг вiд надання послуг Дохiд, пов'язаний з операцiєю, надання послуг. може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення Визнається по датi складання акту виконаних робiт, послуг. 4.3. Визнання доходу вiд операцiйної оренди нерухомостi Методу нарахування в перiодi передбаченому окремими угодами. Витрати на позики МСБО 23 4.4. Визнання Проводити капiталiзацiю витрат на позики якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництво та створення квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. Iншi витрати на позики визнаються витрати в тому перiодi, у якому вони були понесенi. 4.5. Визнання активу квалiфiкованим Визначити актив квалiфiкованим, якщо вiн потребує часу для пiдготовки його використання за призначенням бiльше трьох мiсяцiв. 4.6. Порядок капiталiзацiї витрат на позики 1. Датою початку капiталiзацiї є дата, коли вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а саме: а) пiдприємство понесло витрати, пов'язанi з активом; б) пiдприємство несе витрати на позики; в) пiдприємство веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням або продажу Припиняється капiталiзацiя витрати на позики, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена 2.Суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик суб'єкта господарювання протягом цього перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзована суб'єктом господарювання протягом перiоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. Виплати працiвникам МСБО 19 4.7. Визнання зобов'язання Визнати зобов'язання перед працiвниками шляхом створення забезпечення короткострокових виплат на щорiчнi вiдпустки. 4.8. Порядок створення забезпечення Нарахування забезпечень проводити щомiсячно виходячи 1/12 частини фактичних витрат на оплату працi. 4.9 Перегляд створених забезпечень Щорiчно станом на 31.12 проводити коригування нарахованих забезпечень, виходячи з даних про кiлькiсть днiв невикористаних вiдпусток на кiнець звiтного перiоду 5. Структура та змiст фiнансової звiтностi 5.1. Структура фiнансової звiтностi Затвердити структуру фiнансової звiтностi: а) баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); б) звiт про фiнансовi результати; в) звiт про сукупний дохiд; г) звiт про власний капiтал ; д) звiт про рух грошових коштiв ; є) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення. 5.2. Змiст та форми звiтностi Фiнансова звiтнiсть складається та подається по формах, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03. 99 р. № 87: по формi №1 Баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); по формi №2 Звiт про фiнансовi результати; довiльна форма: Звiт про сукупний дохiд; по формi №3 Звiт про рух грошових коштiв; по формi № 4 Звiт про власний капiтал Примiтки подаються в довiльнi формi з розкриттям необхiдної iнформацiї вiдповiдно до МСБО 1 Подання фiнансової звiтностi При складаннi Звiту про рух грошових коштiв застосовується прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв та валових виплат грошових коштiв. Сплаченi проценти за позики вiдображаються в складi руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi/
   Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Каланчацький маслозавод" за 2012 рiк Адресат висновку - власникам цiнних паперiв: керiвництву емiтента. Основнi вiдомостi про емiтента: " Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод" (далi -ПАТ "Каланчацький маслозавод", Компанiя, Пiдприємство). " Код ЄДРПОУ: 00447652 " Мiсцезнаходження: Херсонська обл., смт. Каланчак, вул.. Пiонерська 90; " Дата державної (первинної) реєстрацiї: 02.01.1995р.; " Дата i № останньої реєстрацiї: 28.02.2011р., № 1491105000800046 (змiна назви); " Орган реєстрацiї: Каланчацька державна районна адмiнiстрацiя. Номер рiшення 100447652; Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Профi-Аудит" внесено до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001р. (Реєстрацiйне свiдоцтво №2277) . Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: 73000, м. Херсон, вул. 9 Сiчня,4. Тел. (факс): (0552) 423331. Аудит було здiйснено вiдповiдно до МСА, МСФЗ, Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007р. за №97/13364, Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за №1358/20096, "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1528, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007 р. за N 53/13320. Проведення аудиту здiйснено вiдповiдно до договору №10а вiд 15.03.2013р. Аудиторська перевiрка розпочата - 18.03.2012р., закiнчена - 29.03.2012р. В ходi перевiрки використовувались: 1. Статут ПАТ "Каланчацький маслозавод"; 2. Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк в такому складi: а) баланс (звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду); б) звiт про фiнансовi результати; в) звiт про сукупний дохiд; г) звiт про власний капiтал ; д) звiт про рух грошових коштiв ; 3.Зведенi регiстри бухгалтерського облiку; 4.Первинi документи (вибiрково). 5.Окремi договори. 6.Iнш. Складання фiнансової звiтностi ПАТ "Каланчацький маслозавод", вiдбувалося у вiдповiдностi до Наказу вiд 02.02.2012р. №26 "Про облiкову полiтику Пiдприємства". Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Каланчацький маслозавод" за 2012рiк є першою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. В бiльш раннiх звiтних перiодах Компанiя не заявляла про вiдповiднiсть своєї фiнансової звiтностi МСФЗ. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв, а саме: голова правлiння Ружицька Л.П. головний бухгалтер Холодир Л.П., Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення незалежної думки та надання висновку стосовно фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку, дiючого законодавства України. Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень, що можуть вплинути на думку акцiонерiв вiдносно фiнансового стану Пiдприємства та вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах застосовуванiй концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi. Аудитор робить умовно-позитивний висновок щодо фiнансової звiтностi Пiдприємства за 2012р. У ходi аудиту не було причинено обмеження роботи аудитору, не було визначено незгоди з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики, методу її застосування або адекватностi та достатностi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. В ходi перевiрки фiнансової звiтностi нами: 1. отримане розумiння господарської дiяльностi й системи облiку фiнансової iнформацiї та пiдготовки фiнансових звiтiв ПАТ " Каланчацький маслозавод ". 2. з'ясовано, чи вся iнформацiя, що вiдображена в бухгалтерському облiку Пiдприємства у повному обсязi i правильно знайшла своє вiдображення в фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк; 3. з'ясовано, чи вiдповiдає облiкова полiтика ПАТ "Каланчацький маслозавод" мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку України i чи застосовується вона належним чином; 4. здiйснено перевiрку правильностi трансформацiї показникiв фiнансової звiтностi з нацiональних стандартiв в мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 5. розглянуто надходження i списання на рахунках облiку майна та порядок облiку прибуткiв i збиткiв вiд продажу або iншого вибуття майна. З'ясовано, чи врахованi всi подiбнi операцiї; 6. здiйснено перевiрку вiдображення результатiв рiчної iнвентаризацiй активiв та зобов'язань; 7. розглянуто операцiї, вiдображенi на рахунках власного капiталу. Перевiрка окремих компонентiв фiнансових звiтiв проводилась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудита та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Нами перевiрено облiк основних засобiв. Облiк, нарахування зносу основних засобiв, методи оцiнки здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 Основнi засоби. До складу основних засобiв зараховуються - матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг або для адмiнiстративних цiлей протягом бiльше одного року. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єкта до складу основних засобiв (без ПДВ) - не встановлюється. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв визначається методом оцiнки по кожному об'єкту, при введенi в експлуатацiю. Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi i розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної експлуатацiї лiнiйним методом. Встановленi наступнi класи основних засобiв будiвлi та споруди ; машини та устаткування; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; iншi об'єкти . Термiн корисного використання встановлюється для конкретного об'єкта при вводi в експлуатацiю об'єкта основних засобiв наказом керiвника. Незакiнченi капiтальнi вкладення облiковуються в складi основних засобiв. Подальшi витрати понесенi з метою замiни компоненту об'єкта основних засобiв, який облiковується окремо та витрати в результатi яких очiкується отримання економiчної вигоди в майбутньому (як такi: капiтальний ремонт, реконструкцiя, модернiзацiя) пiдлягають капiталiзацiї. Всi iншi витрати (тех. обслуговування, поточний ремонт, iнш.) визнаються витратами поточного звiтного перiоду в якому вони були понесенi. Об'єкт основних засобiв пiсля визнання активом, облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. В складi основних засобiв станом на 31.12.2012р. обраховуються об'єкти з нульовою балансовою вартiстю в кiлькостi 341 одиниць на суму 1048тис. грн. Облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 2 Запаси Оцiнка запасiв, що надходять, у поточному перiодi вiдбувається по собiвартостi. В собiвартiсть запасiв включаються всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх мiсцезнаходження в Компанiї та приведення їх у стан можливого використання. Оцiнка запасiв на дату балансу - вiдбувається за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Оцiнка готової продукцiї та незавершеного виробництва для вiдображення в звiтностi проводиться на кожну дату закiнчення поточного звiтного перiоду 31.03, 30.06, 30.09, 31.12, шляхом порiвняння цiн продажу по договору, степенi завершеностi, та собiвартостi готової продукцiї та незавершеного виробництва на зазначенi дати. Оцiнка всiх iнших запасiв проводиться по мiрi необхiдностi i обов'язково на дату закiнчення поточного звiтного року (на дату 31.12.). Застосовуються методи оцiнки при вибуттi: - запасiв при вiдпуску їх у виробництво, продажу (готова продукцiя) чи iншому вибуттi по середньозваженої собiвартостi; - при продажi продукцiї в магазинi - роздрiбних цiн. Списання малоцiнних предметiв, термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв вiдбувається пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї . По результатам рiчної iнвентаризацiї проведеної вiдповiдно до наказу по Компанiї вiд 01.11.2012р. встановлена недостача запасiв на суму 53,69грн. Облiк дебiторської заборгованостi проводиться вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка Поточна дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом (крiм придбаної заборгованостi та заборгованостi, призначеної для продажу), включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв, по конкретному дебiтору Заборгованiсть визнається сумнiвною в випадках: - пред'явлення претензiї; - пред'явлення позову в суд; - отримання iнформацiї про банкротство боржника або про припинення як юридичнi особи в зв'язку з лiквiдацiєю; - несплати заборгованостi в термiн передбачений договором бiльше 1 року. В зв'язку з вiдсутностi сумнiвної заборгованостi по визначеним признакам резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Зменшення корисностi. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 36 Зменшення корисностi активiв на звiтну дату Компанiя проводить оцiнку основних засобiв, нематерiальних активiв, iнвестицiй, на наявнiсть ознаки того, що кориснiсть активу може зменшитися. При наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу по справедливiй вартостi за мiнусом витрат на продаж. Збитки вiд знецiнення вiдносяться до витрат поточного перiоду. При наявностi ознак, що визнанi ранiше збитки вiд знецiнення активiв бiльше не iснують чи зменшились, розраховується сума вiдшкодування, на яку збiльшувати вартiсть активу зi сторнуванням ранiше вiдображених збиткiв в поточному перiодi. В 2012р. зменшено кориснiсть незавершених капiтальних вкладень на суму 36 тис. грн. Грошовi кошти Компанiї складаються з готiвки в касi - 135 тис. грн та коштiв на поточних банкiвських рахунках - 364 тис. грн. Остатки готiвкових грошових коштiв в касi пiдтвердженi Актом про результати iнвентаризацiї наявних коштiв що зберiгаються в касi пiдприємства вiд 31.12.2012р. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-IV вiд 16.07.1999р. та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.1994р. на Пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю майна станом на 01.11.2012р. Iнвентаризацiя проведена згiдно з наказом по Пiдприємству №118 вiд 01.11.2012р. По результатам рiчної iнвентаризацiї встановлена недостача запасiв на суму 53,69грн. Участi в iнвентаризацiї майна Компанiї аудитор не брав та використовував iншi процедури для пiдтвердження фiнансової звiтностi. Облiк зобов'язань вiдповiдає вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 37 Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи. Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2012 року вiдсутнi. Поточнi зобов'язання складаються з: короткострокових кредитiв банку; кредиторської заборгованостi за товари, роботи , послуги; поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування, з оплати працi; iнших поточних зобов'язань. Вартiсть кредиторської заборгованостi є достовiрною. Виплати працiвникам. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 19 Виплати працiвникам виплати працiвникам Компанiї складаються з поточних виплат. Поточнi виплати працiвникам включають: заробiтну плату за окладами та тарифами, iншi нарахування з оплати працi; виплати за невiдпрацьований час (щорiчнi вiдпустки ). Нарахована сума виплати працiвникам за роботу, виконану ними протягом звiтного перiоду, визнається поточним зобов'язанням. Виплати за невiдпрацьований час визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звiтному перiодi. Нарахування забезпечень проводиться щомiсячно виходячи 1/12 частини планових середньомiсячних витрат на оплату працi. Станом на 31.12.12р. виходячи з даних про невикористанi вiдпустки сума забезпечення виплат персоналу складає - 438тис грн. Податок на прибуток. Для облiку податку на прибуток в Компанiї застосовується Мiжнародний стандарт бухгалтерского облiку 12 Податки на прибуток. Вiдповiдно до методу зобов'язань Компанiя визначає всi тимчасовi рiзницi на дату складання балансу, подiляє їх на такi, що пiдлягають оподаткуванню, та такi, що пiдлягають вирахуванню, розраховує вiдстроченi податковi зобов'язання за даними тимчасових рiзниць i податкових ставок. Вiдстроченi податковi активи обчислюються iз застосуванням вiдповiдних податкових ставок до тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню. Вiдповiдно до методу зобов'язань податковi витрати Компанiї розраховуються як сума двох компонентiв, а саме: поточних i вiдстрочених податкових витрат. Сума вiдстрочених податкiв визначається за кожною статтею балансу як добуток тимчасової рiзницi та вiдповiдної ставки оподаткування. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдшкодовуються або сплачуються в майбутнiх перiодах без дисконтування. Станом на 31.12.2012р. вiдстроченi податковi активи складають -75 тис. грн., витрати по податку на прибуток за 2012рiк - 424 тис. грн. Власний капiтал Компанiї складається з статутного капiталу, додатково вкладеного капiталу, iншого додаткового капiталу , резервного капiталу та нерозподiленого прибутку. Статутний капiтал ПАТ "Каланчацький маслозавод" станом на 31.12.2012 року складає 88 тис. грн., що дорiвнює 1751356 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний фонд сплачено повнiстю, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Товариства - реєстрацiйний №180/21/1/99 вiд 12.07.1999 року, виданий Херсонським територiальним вiддiленням Державної комiсiї по цiнним паперам i фондовому ринку. Станом на 31.12.2012р. в складi iншого додаткового капiталу Компанiї облiковується дооцiнка основних засобiв 1615тис. грн., дооцiнка активiв -89 тис. грн., фонд розвитку виробництва -1254тис. грн. iнший додатковий капiтал -28тис.грн. Накопленi прибутки Компанiї складають 3092 тис. грн. Визнання доходiв i витрат При визначенi доходу вiд продажу товарiв та послуг Компанiя застосовує Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 18 Дохiд Продаж товару Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi коли Компанiя передає покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; суму доходу можна достовiрно оцiнити;є ймовiрнiсть, надходження економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю. Собiвартiсть реалiзованого товару визнається з одночасним визнанням доходу. Надання послуг Дохiд вiд надання послуг Компанiєю визнається виходячи з степенi завершеностi операцiї про наданню послуг на дату балансу; суму доходу можна достовiрно оцiнити; є ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд надання послуг. Iншi доходи визнаються доходами того звiтного перiоду в якому вони були отриманi . Iншi витрати визнаються витратами того звiтного перiоду в якому вони були понесенi. Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовий дохiд включає дохiд отриманий вiд розмiщення грошових коштiв на поточних, депозитних рахунках в банкiвських установах. До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти за користування кредитами отриманими, та iншi витрати Пiдприємства, пов'язанi iз запозиченнями, збитки вiд зниження цiни, признаних в фiнансових активах Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вiдповiдностi вартостi чистих активiв законодавству проведено вiдповiдно положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3, та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (Додаток №1). Згiдно даних фiнансової звiтностi (форма 1 "Баланс") за 12 мiсяцiв 2012 року вартiсть чистих активiв складає 6613 тис. грн., що на 6525 тис. грн. бiльше статутного капiталу. Чистий прибуток Пiдприємства ПАТ "Каланчацький маслозавод" 664тис. грн. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку Компанiя не є професiйним учасником фондового ринку. Забезпечення випуску цiнних паперiв Пiдприємство у 2012 роцi випуску цiнних паперiв не здiйснювало. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй Iпотечних облiгацiй Компанiя не випускала. Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами Боргових та iпотечних цiнних паперiв Компанiя не має. Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв Пiдприємство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв. Виконання значних правочинiв. У перiодi, що був аналiзований, виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Компанiї за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" не вiдбувалося. Стан корпоративного управлiння. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Колегiальним виконавчiм органом Товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю, є правлiння, яке очолює Голова. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. вiдповiдно до Положення, затвердженого загальними зборами акцiонерiв 29.03.2011р. Iнформацiя про змiни в персональному складi посадових осiб В персональному складi органiв управлiння i контролю змiн не вiдбулось. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року Що до статтi 41 "Особлива iнформацiя" про емiтента Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року, та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв - Аудиторською фiрмою ТОВ АФ "Профi-Аудит" перевiрено подання Товариством особливої iнформацiї до територiального управлiння ДКЦПФР. В 2012роцi вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше %: пакет акцiй фiзичної особи збiльшився до 1277249 шт., що складає 72,93% голосуючих акцiй. Вiдносно iншої iнформацiї а саме: прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi; одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв; рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента. то до територiального управлiння ДКЦПФР вона не подавалась. Iнша iнформацiя Аудитор пiдтверджує, що управлiнський персонал не припустив порушення МСА 570 "Безперервнiсть". Аудитор не виявив суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Аудитор не отримав iнформацiї щодо суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аналiз показникiв фiнансової звiтностi З метою визначення спроможностi Компанiї сплачувати свої поточнi зобов'язання здiйснено аналiз лiквiдностi Пiдприємства. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) становив 1,61 на початок та 2,45 на кiнець звiтного перiоду. Такi показники коефiцiєнту вiдповiдають його нормативному значенню (>1). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) показує достатнiсть ресурсiв Компанiї, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, а саме 0,10 на початок та 0,91 на кiнець звiтного перiоду, показує, що Компанiя може виконати свої поточнi зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Значення коефiцiєнту значно змiнилося станом на кiнець року, та перевищило нормативне значення, що становить 0,6-0,8. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнює вiдповiдно 0,0039на початок перiоду та 0,1715 на кiнець, що вказує покращення лiквiдностi Компанiї щодо негайного погашення боргiв. Значення коефiцiєнту вiдповiдають нормативним. Спостерiгається збiльшення суми чистого оборотного капiталу з 2670 тис. грн. на початок перiоду до 4215 тис. грн. на його кiнець. Величина чистого оборотного капiталу свiдчить про спроможнiсть Компанiї сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Показники фiнансової стiйкостi характеризують джерела фiнансування ресурсiв, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi Компанiї вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) Компанiї здiйснено за даними балансу - Форма 1. Так, розрахований коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ПАТ "Каланчацький маслозавод" вказує на невелике пiдвищення долi власного капiталу в загальнiй сумi капiталу, авансованого в дiяльнiсть Пiдприємства. Цей показник на кiнець звiтного року покращився та становить 0,66 проти 0,57 на початку року при нормативному спiввiдношеннi 0,5 та бiльше. Показник коефiцiєнту фiнансування на початок перiоду становить 0,74, на кiнець 0,51 при оптимальному значеннi 0,5-1. Коефiцiєнт показує, що Компанiя не залежить вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами на кiнець звiтного перiоду становить 1,45 проти значення 0,61 на початок перiоду. Такi значення коефiцiєнту суттєво перевищують нормативне значення (>0,1), що вказує на достатнiсть власних оборотних засобiв для покриття короткострокової заборгованостi. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу на кiнець звiтного перiоду становить 0,64 проти 0,45 на початок перiоду, що вказує на його незначне покращення, та значення коефiцiєнту вiдповiдають нормативним (>0). Показник характеризує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi, а саме 0,02 на початок перiоду та 0,01 вказує що ефективнiсть господарської дiяльностi Компанiї в цiлому зменшилась. Нормативним є позитивне значення коефiцiєнту. Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї у 2012 роцi порiвняно з 2011 роком погiршився: 0,03 у 2012 роцi проти 0,04 у 2011 роцi. Коефiцiєнт характеризує прибутковiсть основної дiяльностi Компанiї. Показник коефiцiєнту рентабельностi активiв погiршився з 0,138 на початку року до 0,065 на кiнець, що свiдчить про зниження прибутковостi активiв Компанiї в порiвняннi з попереднiм перiодом. Розрахунок коефiцiєнтiв використаних при аналiзi фiнансового стану Компанiї наведено у Додатку №2. Директор ТОВ АФ "Профi-Аудит" С.М.Плесняєва-Iващенко 29.03.2013р. ( Сертификат аудитора Серiї А № 003502 отримано 29 жовтня 1998 р., чинний до 29 жовтня 2017 р.)
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є переробка молочної продукцiї. Основна продукцiя, яку виробляє ПАТ "Каланчацький маслозавод" є: масло тваринне, казеїн техничний, сир твердий. Основними ринками збуту є Херсонська область та iншi областi України. Джерелом постачання сировини є закупiвля сировини у населення Херсонської областi. Галузь занедбана. Основний конкурент - Чаплинський маслосирзавод.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством було придбано основних засобiв на суму 2535 тис. грн. За цей же перiод часу вибуло основних засобiв на суму 42 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємства, є нестача сировини.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi на товариство був накладений штраф Антимонопольним комiтетом України у розмiрi 10 тис. грн. занадання iнформацiї з запiзненням. Державним комiтетом ветеринарної медицини був накладений штраф у розмiрi 2 тис. грн. за статтею 107 КУпАП.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Товариствоми ведеться робота з залучення додаткових джерел обiгових коштiв, оскiльки наявної кiлькостi обiгових коштiв недостатньо для ефективної дiяльностi товариства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягiв закупiвлi сировини у населення.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки у звiтному перiодi товариством не здiйснювалися.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступав емiтент або його посадовi особи у звiтному перiодi не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі дн
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  3314  2761   0  0  3314   2761
     — будівлі та споруди  970  946.6  0  0  970   946.6
     — машини та обладнання  1280.4  1131.2  0  0  1280.4  1131.2
     — транспортні засоби  852.8  562.6  0  0  852.8  562.6
     — інші  210.8  120.6  0  0  210.8  120.6
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  3314  2761  0  0  3314  2761
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 8006 тис. грн., знос складає 5245 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 65,5 вiдсоткiв. Обмежень на використання майна немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   6613 5949
   88 88
   88 88
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(6613.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(88.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 1500  X X
   Короткостроковий кредит  26-09-2012  500  19.3  26-09-2013 
   Короткостроковий кредит  30-07-2012  1000  20  24-07-2013 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 1015  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 400  X X
   Усього зобов'язань X 2915  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 208 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 78 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 108 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 6 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   23-03-2012 29-03-2012 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 1 0
   2 2011 1 0
   3 2012 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік Х    
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01-01-2013
   Підприємство За ЄДРПОУ 00447652
   Територія 75800, Херсонська область, Каланчацький р-н, смт. Каланчак, вул. Пiонерська, 90 За КОАТУУ 6523255100
   Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство За КОПФГ 112
   Орган державного управління Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської облдержадмiнiстрацiї За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Атестат виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктiв За КВЕД 10.51
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 75800, Херсонська область, Каланчацький р-н, смт. Каланчак, вул. Пiонерська, 90
   Середня кількість працівників 184
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 0 0
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 3314 2761
   Первісна вартість 031 7896 8006
   Знос 032 4582 5245
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 9 75
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 3323 2836
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 1778 1862
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 4819 2624
   Товари 140 12 4
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 21 1703
   первісна вартість 161 21 1703
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 1 20
   за виданими авансами 180 288 325
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 122 92
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 17 500
   у т. ч. в касі 231 17 135
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 7058 7130
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 10381 9966

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 88 88
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 407 407
   Інший додатковий капітал 330 1732 2986
   Резервний капітал 340 40 40
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3682 3092
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 5949 6613
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 44 438
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 44 438
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 1578 1500
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2069 208
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 556 1015
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 70 78
   з оплати праці 580 108 108
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 7 6
   Усього за розділом IV 620 4388 2915
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 10381 9966
   Керівник Ружицька Людмила Пантелiївна
   Головний бухгалтер Холодир Людмила Пилипiвна
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2012 р., у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. зменшилася на 415 тис. грн. Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу, встановлено, що в звiтному роцi вiдбулося зменшення суми необоротних активiв товариства на 487 тис. грн. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається збiльшення суми оборотних активiв товариства, у порiвняннi з 2011 р. на 72 тис. грн. По I роздiлу пасиву балансу спостерiгається збiльшення власного капiталу товариства станом на 31.12.2012 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2011 р. на 664 тис. грн., що обумовлено отриманням чистого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Статутний капiтал товариства протягом року не змiнювався i становить 88 тис. грн. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв товариства, якi вiдображенi у II роздiлi пасиву балансу зросли на 394 тис. грн. та становили на кiнець звiтного перiоду 438 тис. грн. Поточнi зобов'язання, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зменшилися на 1473 тис. грн. та складають 2915 тис. грн. Суми статей ф.1 "Баланс" вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 73121 65563
   Податок на додану вартість 015 12174 10925
   Акцизний збір 020 00
     025 00
   Інші вирахування з доходу 030 00
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 6094754638
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 5619649758
   Валовий:    
   — прибуток 050 47514880
   — збиток 055 00
   — Інші операційні доходи 060 1717
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 00
   Адміністративні витрати 070 18221547
   Витрати на збут 080 13981326
   Інші операційні витрати 090 38110
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 00
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 15101914
   — збиток 105 00
   Доход від участі в капіталі 110 00
   Інші фінансові доходи 120 00
   Інші доходи 130 01
   Фінансові витрати 140 386159
   Витрати від участі в капіталі 150 00
   Інші витрати 160 360
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 10881756
   збиток 175 00
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 00
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 00
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 424533
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 00
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 664 1223
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 664 1223
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 00

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 4433247781
   Витрати на оплату праці 240 54495281
   Відрахування на соціальні заходи 250 20031910
   Амортизація 260 663583
   Інші операційні витрати 270 4567227
   Разом 280 5701455782

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 1 751 3561 751 356
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1 751 3561 751 356
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.37910.6983
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.37910.6983
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству чистий прибуток у сумi 664 тис. грн. (в 2011 р. чистий прибуток склав 1223 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився, порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, з 65563 тис. грн. до 73121 тис. грн. Разом з тим збiльшилися операцiйнi витрати товариства (розд. II). Так, витрати на оплату працi зросли на 168 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи на 93 тис. грн., амортизацiйнi вiдрахування на 80 тис. грн., iншi операцiйнi витрати товариства збiльшилися на 4340 тис. грн. В той же час скоротилися матерiальнi затрати на 3449 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний перiод збiльшилися на 1232 тис. грн. та склали 57014 тис. грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 69213 63448
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 0 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 1
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 18 17
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 29393 19820
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 55315 47403
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 4346 4269
   Витрат на відрядження 110 44 56
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 3695 7780
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 428 770
   Відрахувань на соціальні заходи 125 2193 2120
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 870 793
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 30527 20437
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 1206 -342
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1206 -342
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 174 1342
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -174 -1342
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 3143 2974
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 3306 1646
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 386 150
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -549 1178
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -549 1178
   Чистий рух коштів за звітний період 400 483 -506
   Залишок коштів на початок року 410 17 523
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 500 17
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2012 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Так, у результатi операцiйної дiяльностi товариства надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 69213 тис. грн., вiд отримання субсидiй, дотацiй 18 тис. грн., iншi надходження склали 29393 тис. грн. В той же час, витрачання товариства у результатi операцiйної дiяльностi у звiтному перiодi були наступними. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 55315 тис. грн., витрачання на оплату працiвникам 4346 тис. грн., на оплату витрат на вiдрядження 44 тис. грн., на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 3695 тис. грн., з податку на прибуток 428 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 2193 тис. грн., зобов'язань з iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) 870 тис. грн., iншi витрачання склали 30527 тис. грн. Результатом руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi стало придбання товариством необоротних активiв на суму 174 тис. грн. Результатом руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi товариства за звiтний перiод є надходження в сумi 3143 тис. грн. вiд отриманої позики. В той же час, на погашення позик витрачено 3306 тис. грн., iншi платежi становили 386 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного року становив 500 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 88 0 407 1732 40 3682 0 0 5949
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 88 0 407 1732 40 3682 0 0 5949
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 664 0 0 664
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 1254 0 -1254 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 1254 0 -590 0 0 664
   на кінець року 300 88 0 407 2986 40 3092 0 0 6613
   Примітки:
   Статутний капiтал товариства складає 88 тис. грн. i роздiлений на 1751356 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй № 61/21/1/11 вiд 19.05.2011 р. видане Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР. На протязi звiтного року розмiр статутного капiталу не змiнювався. Станом на кiнець звiтного перiоду в складi iншого додаткового капiталу товариства облiковується дооцiнка основних засобiв в сумi 1615 тис. грн., дооцiнка активiв -89 тис. грн., фонд розвитку виробництва -1254тис. грн. iнший додатковий капiтал -28тис.грн. Нерозподiлений прибуток товариства складає 3092 тис. грн.
  • Примітки

   Примітки