Створення: 19.04.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Ружицька Людмила Пантєлiївна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод"
       Організаційно-правова форма емітента
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447652
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каланчацький
        Поштовий індекс 75800
        Населений пункт смт.Каланчак
        Вулиця, будинок Пiонерська,90
        Міжміський код, телефон та факс 05530 2-12-53, 05530 2-12-53
        Електронна поштова адреса емітента 186_kalmz@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у "Вiдомостi ДКЦПФР" д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ruzha.vatua.com д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi пери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випускиих сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiт Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що випуск акцiй товариства зареєстрований у бездокументарнiй формi. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у зв'язку з тим, що дивiденди не виплачувались.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ПАТ "Каланчацький маслозавод"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А01 № 487162
   Дата видачі 02.01.1995
   Орган, що видав свідоцтво Каланчацька райдержадмiнiстрацiя
   Зареєстрований статутний капітал 87567.00
   Сплачений статутний капітал 87567.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Каланчацьке вiддiлення АТ "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 380805 Рахунок 26002176929
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.51.0 ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТIВ
   52.27.2 IНШI ВИДИ РОЗДРIБНОЇ ТОРГIВЛI ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ У СПЕЦIАЛIЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ
   51.33.0 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ МОЛОЧНИМИ ПРОДУКТАМИ, ЯЙЦЯМИ, ОЛIЄЮ ТА ЖИРАМИ
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Атестат виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктiв 65130 16.07.2010 Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської облдержадмiнiстрацiї 15..2.16.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   За звiтний перiод середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу становить 191 особу, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 4 (чотири) , чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 52 (п'ятдесят два). Фонд оплати працi за 2011 рiк збiльшився та складає 3681 тис.грн. (за 2010 рiк - 2941 тис.грн.), що обумовлено зростанням заробiтної плати. Кошти на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв у 2011 роцi товариством не витрачались.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   15.02.2011
   71
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2010р. 4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства". 5. Про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
   6.Про обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства. 7.Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятого рiшення про дематерiалiзацiю.
   8. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором. 9. Прийняття нової редакцiї Статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства". 10. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту. 11. Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної ської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
   По 1-му питанню: слухали голову правлiння Ружицьку Л.П., яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р . По 2-му питанню: слухали члена наглядової ради Буй Л.М. про роботу наглядової ради. Вирiшили затвердити звiт наглядової ради. Про результати перевiрки фiнансової звiтностi слухали голову ревiзiйної комiсiї Грабовську Т.I. Вирiшили затвердити висновок ревiзiйної комiсiї. По 3-му питанню, вирiшили: затвердити рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2010р., фактичне використання коштiв за 2010 р. Весь прибуток направити на розвиток пiдприємства. По 4-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г. вирiшили: змiнити тип та найменування товариства з вiдкритого на публiчне. По 5-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г., вирiшили: первести випуск акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну. По 6-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкуч, вирiшили: обрати депозiтарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй ВАТ "Нацiональний депозiтарiй України", зберiгачем АТЗТ "Нафта-Iнвест". По 7-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г., вирiшили: повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, поштовими вiдправленнями простими листами. По 8-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г., вирiшили: визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру 16.05.11 р. По 9-му питанню: слухали голову зборiв Заєць М.I., вирiшили: затвердити та прийняти нову редакцiю Статуту. По 10-му питанню: слухали голову зборiв Заєць М.I., вирiшили: обрати наглядову раду в складi 7 осiб строком на 3 рокiв, обрати ревiзiйну комiсiю в складi 3 осiб термiном на 3 роки, обрати колегiальний орган правлiння термiном до переобрання вiдповiдним органом управлiння згiдно Статуту. По 11-му питанню: слухали голову зборiв Заєць М.I., вирiшили: повноваження з визначенетних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства.
   Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi бiльшiстю голосiв.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВ ФДМУ по Херсонськiй обл. 2129778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   член правлiння  Яворський Микола Антонович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   член правлiння  Сальник Раїса Андрiївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   член правлiння  Шишкарьова Iрина Анатолiївна  д/н № 07023, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   член ревiзiйної комiсiї  Салiй Петро Павлович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 17.01.2011 120 0.00685183367% 120 
   член правлiння,головний бухгалтер  Холодир Людмила Пилипiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 14.04.1997 3 0.00017129584%
   Голова наглядової ради  Ружицький Володимир Петрович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 18.04.1997 2 545 0.14531597231% 2 545 
   член наглядової ради  Буй Лариса Миколаївна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 14.04.1997 3 0.00017129584%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибовська Тетяна Iванiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 14.04.1997 1 0.00005709861%
   член правлiння  Гришко Олена Iвнiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   член правлiння  Сопянiченко Євгенiй Анатолiйович  д/н № д/н, виданий д/н д/н д/н 0 0.00000000000%
   член наглядової ради  Заєць Микола Iванович  д/н № д/н, виданий д/н д/н 14.04.1997 120 0.00685183367% 120 
   член ревiзiйної комiсiї  Хмiрова Ярослава Франкiвна  д/н № д/н, виданий д/н д/н 14.04.1997 3 0.00017129584%
   Усього   1 214 149 69.32622493656 % 1 214 149 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицька Людмила Пантелiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, ф-т економiчний
   Стаж керівної роботи (років) 24
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райплан,головний бухгалтер
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Голова правлiння здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства у спосiб та в межах його компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Виконавчмй орган. До компетенцiї голови правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка та затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4)укладання , змiнення та припинення вiд iменi Товариства договорiв, угод(правочинiв) на суму, що не перевищує 150000 тис.грн; 5) укладання, змiна i припинення вiд iменi Товариства правочинiв та/або договорiв щодо аренди майна Товариства, застави майна Товариства; 6)органiзацiя ведення бухгалтерського та звiтностi Товариства; 7) розробка штатного розклатвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадоаих iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв; 8) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 9) забезпечення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства; 10)укладення та виконання колективного договору. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Яворський Микола Антонович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1953
   Освіта Вища, Мелiтопольський с/г iнститут, ф-т механiзацiя
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райдержадмiнiстрацiя
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сальник Раїса Андрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1953
   Освіта середньо-спецiальна, Нововоронцовський технiкум, ф-т бух. облiк
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав КУЕОС,економiст
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шишкарьова Iрина Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1967
   Освіта середньо-спецiальна,Каховський технiкум,ф-т ветеринарiя
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп "Каланчацький"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салiй Петро Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1955
   Освіта середня
   Стаж керівної роботи (років) 18
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп "Партизан"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Холодир Людмила Пилипiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1957
   Освіта Вища, деський технологiчний iнститут, ф-т iнженерно-технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", головний бухгалтер
   Опис Обов'язки головного бухгалтера виконує згiдно посадової iнструкцiї . Винагороду за виконання обов'язкiв головного бухгалтера отримує у вигдядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад не займає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицький Володимир Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Хрсонський с/г iнститут, агрономiя
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав директор,р/г Жовтневий
   Опис Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв Наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв спостережня ради товариства винагороду не отримує. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.03.12, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Буй Лариса Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi,ф-т технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", помiчник майстра
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.03.12, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибовська Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1976
   Освіта Вища, Херсонський аграрний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", мененджер
   Опис Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводе кожного року плановi ревiзiї i звiти перед зборами акцiонерiв, має право на скликання позачергових зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства. Посадова особа за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хмiрова Ярослава Франкiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1956
   Освіта середня
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав робоча сировиробничого цеху ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок загальним зборам i наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Заєць Микола Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1942
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заст. директора ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.03.2012. Iнших посад не займає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гришко Олена Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1960
   Освіта с/спец.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав нач. виробництва ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сопянiченко Євген Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н д/н
   Рік народження 1974
   Освіта с/спец.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав механiк ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н д/н 14.04.1997 1 211 354 69 1 211 354 0 0 0
   Усього  1 211 354 69 1 211 354 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м.Київ, Б.Грiнченка, буд.3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
   Міжміський код та телефон 0442791078
   Факс 0442791078
   Вид діяльності провадження дiяльностi депозитарiю ЦП
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №579833
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.08.2011
   Міжміський код та телефон 0552325357
   Факс 0552325357
   Вид діяльності Провадження дiяльностi зберiгача ЦП
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод" є правонаступником ВАТ "Каланчацький маслозавод", створеного в процесi приватизацiї.
   ВАТ "Каланчацький маслозавод" створено на пiдставi установчого договору вiд 29.12.94 р. мiж РВ ФДМУ по Херсонськiй областi та органiзацiї орендарiв Каланчацького маслозаводу.
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств товариство у своєму складi не має. Протягом року органiзацiйна структура не змiнювалась.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до встановлених нормативiв бухгалтерського облiку, вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 р. та Положення бухгалтерського облiку в Українi.
   Облiкова полiтика ведеться вiдповiдно чинного Законодавства України, з 01.01.04 року з застосуванням 25 стандарту.
   Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю з 1992 року.
   Для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод.
   Для облiку та вiдокремлення малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiд безпосередньо основних засобiв визначена вартiсна межа в 1000 грн. Нарахування зносу малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% йостi.
   Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством.
   Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини.
   Запаси облiковуютьс за собiвартiстю.
   Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ вiдповiдно постанов державних органiв.
   Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
   Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв.
   Текст аудиторського висновку
   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   (звiт незалежного аудитора)
   щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Каланчацький маслозавод" за 2011 рiк

   Адресат висновку - власникам цiнних паперiв:
   керiвництву емiтента.

   Основнi вiдомостi про емiтента:
   " Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод" (далi -ПАТ "Каланчацький маслозавод").
   " Код ЄДРПОУ: 00447652
   " Мiсцезнаходження: Херсонська обл., смт. Каланчак, вул.. Пiонерська 90;
   " Дата державної (первинної) реєстрацiї: 02.01.1995р.;
   " Дата i № останньої реєстрацiї: 28.02.2011р., № 1491105000800046;
   " Орган реєстрацiї: Каланчацька державна районна адмiнiстрацiя. Номер рiшення 100447652;

   Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Профi-Аудит" внесено до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001р. (Реєстрацiйне свiдоцтво №2277) .
   Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: 73000, м. Хер. 9 Сiчня,4.
   Тел. (факс): (0552) 423331.

   Аудит було здiйснено вiдповiдно до МСА, НС(П)БО та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р. №1360, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за №1358/20096, "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)".
   Проведення аудиту здiйснено вiдповiдно до договору №20а вiд 27.03.2012р. Аудиторська перевiрка розпочата - 20.03.2012р., закiнчена -30.03.2012р.

   В ходi перевiрки використовувались:
   1. Статут пiдприємства;
   2. Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк у складi:
   " Форма №1 "Баланс";
   " Форма №2 "Звiт про фiнансовi результати";
   " Форма №3 "Звiт про рух грошових коштiв";
   " Форма №4 "Звiт про власний капiтал";
   " Форма №5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi";
   3. Зведенi регiстри бухгалтерського облiку;
   4. Первинi документи (вибiрково).
   5. Окремi договори.
   6. Iнш.

   Складання фiнансової з пiдприємства та бухгалтерський облiк вiдбувалися у вiдповiдностi до Наказу по пiдприємству вiд 04.04.2011р. №65 "Про облiкову полiтику пiдприємства". Пiдприємство складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до нацiонального законодавства.

   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв, а саме: голова правлiння Ружицька Л.П. головний бухгалтер Холодир Л.П.,
   Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення незалежної думки та надання висновку стосовно фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку, дiючого законодавства України.

   Аудитор висловлює думку, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень, що можуть вплинути на думку акцiонерiв вiдносно фiнансового стану пiдприємства та вiдповiдає в усiх суттєвих аспектах застосовуванiй концептусновi складання фiнансової звiтностi. Аудитор робить умовно-позитивний висновок щодо фiнансової звiтностi пiдприємства за 2011р.

   У ходi аудиту не було причинено обмеження роботи аудитору, не було визначено незгоди з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики, методу її застосування або адекватностi та достатностi розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.

   В ходi перевiрки фiнансової звiтностi нами:
   1. отримане розумiння господарської дiяльностi й системи облiку фiнансової iнформацiї та пiдготовки фiнансових звiтiв ПАТ " Каланчацький маслозавод ".
   2. з'ясовано, чи вся iнформацiя, що вiдображена в бухгалтерському облiку пiдприємства у повному обсязi i правильно знайшла своє вiдображення в фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк;
   3. визначено, чи узгоджуються показники статей балансу пiдприємства (Форма №1 "Баланс") за звiтний перiод з Головною книгою. Показники Головної книги в свою чергу перевiренi на вiдповiднiсть показникам, що вiдображенi в iнших зведенитрах бухгалтерського облiку;
   4. з'ясовано, чи вiдповiдає облiкова полiтика ПАТ " Каланчацький маслозавод " нацiональним стандартам бухгалтерського облiку України i чи застосовується вона належним чином;
   5. розглянуто надходження i списання на рахунках облiку майна та порядок облiку прибуткiв i збиткiв вiд продажу або iншого вибуття майна. З'ясовано, чи врахованi всi подiбнi операцiї;
   6. здiйснено перевiрку вiдображення результатiв рiчної iнвентаризацiй активiв та зобов'язань;
   7. розглянуто операцiї, вiдображенi на рахунках власного капiталу.

   Перевiрка окремих компонентiв фiнансових звiтiв проводилась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудита та Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку.

   Нами перевiрено облiк основних засобiв.
   Облiк та нарахування зносу основних засобiв здiйснюється вiдповiдно вимогам i методам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України №92 вiд 27.04.2000р. Для облiку та вiдокремлення ма необоротних матерiальних активiв вiд безпосередньо основних засобiв визначена вартiсна межа у розмiрi 1000 грн. (без ПДВ). Нарахування зносу малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
   Вартiсть майна i нарахованого зносу по капiтальним активам за даними аналiтичного i синтетичного облiку вiдповiдає зазначеним даним балансу.

   Облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.1999р. Придбанi або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажi та iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО;

   Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.1999р. Ренiвних боргiв не визначався. Вартiсть дебiторської заборгованостi достовiрно вiдображає стан дебiторської заборгованостi на дату балансу. Аудитором витребувана iнформацiя щодо iсторiї дебiторської заборгованостi.

   Облiк грошових коштiв вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. В балансi вiдображено реальний залишок грошових коштiв на дату балансу.

   Облiк кредиторської заборгованостi вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000р. Вартiсть кредиторської заборгованостi є достовiрною. Довгострокова заборгованiсть станом на 31.12.2011 року вiдсутня.

   Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-IV вiд 16.07.1999р. та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв Україiд 11.08.1994р. на пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю майна станом на 01.12.2011р. Iнвентаризацiя проведена згiдно з наказом по пiдприємству №136 вiд 01.11.2011р. Згiдно протоколом №1 вiд 30.11.2011р. за результатами рiчної iнвентаризацiї нестач та надлишкiв не встановлено.
   Участi в iнвентаризацiї майна пiдприємства аудитор не брав та використовував iншi процедури для пiдтвердження фiнансової звiтностi.

   Структура капiталу

   Статутний капiтал ПАТ " Каланчацький маслозавод " станом на 31.12.2011 року складає 88тис. грн., що дорiвнює 1751356 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний фонд сплачено повнiстю, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Товариства - реєстрацiйний №180/21/1/99 вiд 12.07.99 року, виданий Херсонським територiальним вiддiленням Державної комiсiї по цiнним паперам i фондовому ринку.

   Вiдображення власного капiталу в балансi компанiї вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi.

   Аудтверджує, що управлiнський персонал не припустив порушення МСА 570 "Безперервнiсть".

   Аудитор не виявив суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.

   У перiодi, що був аналiзований, виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" не вiдбувалося.

   Контроль за станом корпоративного управлiння на пiдприємствi здiйснює Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до Положення, затвердженого загальними зборами акцiонерiв 29.03.2011р.

   Аудитор не отримав iнформацiї щодо суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.

   Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року
   Що до статтi 41 "Особлива iнформацiя" про емiтента Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" iнформацiї про дiї, якi вiдботягом звiтного року, та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв - Аудиторською фiрмою ТОВ АФ "Профi-Аудит" перевiрено подання Товариством особливої iнформацiї до територiального управлiння ДКЦПФР, а саме:
   прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу;
   факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi;
   одержання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента;
   змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй;
   рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
   рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу;
   порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю;
   рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента.
   Перерахованi вище дiї не вiдбувалось iнформацiя до територiального управлiння ДКЦПФР не подаваланформацiя про змiни в персональному складi посадових осiб
   В персональному складi в органах управлiння i контролю вiдбулися наступнi змiни:
   1.Виведенi зi складу органiв управлiння:
   Займана посада Прiзвище, iм'я та по батьковi Паспортнi данi З якого перiоду займав посаду
   Член правлiння Салий Петро Павлович МО №600834,03.12.1998р. Каланчацьким РВ УМВС 14.11.2008
   Член ревiзiйної комiсiї Холодир Людмила Пилипiвна МО №814677,02.06.2000р. Каланчацьким РВ УМВС 14.11.2008
   2.Новообранi:
   Займана посаду Прiзвище, iм'я та по батьковi Паспортнi реквiзити Термiн на який обрано Попереднi посади,якi обiймались
   Член правлiння Гришко Олена Iванiвна МО №087260 21.03.1996р. Каланчацьким РВ УМВС Не визначений Начальник виробництва
   Член правлiння Сопяниченко Евгенiй Анатолiйович МО №087670 04.04.1996р. Каланчацьким РВ УМВС Не визначений механiк
   Член наглядової ради Заєць Микола Iванович МО №017282 22.10.1997р.
   Каланчацьким РВ УМВС Не визначений Зам. Директора
   Член наглядової ради Ружицький Володимир ВолодимО №366962 11.12.1997р. Каланчацьким РВ УМВС Не визначений Директор
   Член наглядової ради Сальник Валерiй Пантелеєвич МО №366692 21.11.1997р. Каланчацьким РВ УМВС Не визначений Начальник служби контролю i охорони
   Член наглядової ради Ковтонюк Олексiй Васильович МО №301299 11.03.1997р. Каланчацьким РВ УМВС Не визначений Водiй
   Член ревкомiсiї Салий Петро Павлович МО №600834 03.12.1998р. Каланчацьким РВ УМВС Не визначений Водiй

   Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

   Розрахунок вiдповiдностi вартостi чистих активiв законодавству проведено вiдповiдно положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3, та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (Додаток №1).
   Згiдно даних фiнансової звiтностi (форма 1 "Баланс") за 12 мiсяцiв 2011 року вартiсть чистих активiв складає 5971тис. грн.5883 тис. грн. бiльше статутного капiталу.
   Чистий прибуток пiдприємства ПАТ " Каланчацький маслозавод " 1254тис. грн.   Директор ТОВ АФ "Профi-Аудит" С.М.Плесняєва-Iващенко
   30.03.2012р.

   ( Сертификат аудитора Серiї А № 003502
   отримано 29 жовтня 1998 .р,
   чинний до 29 жовтня 2012 р.)

   Довiдка про фiнансовий стан за даними балансу ПАТ "Каланчацький маслозавод"

   З метою визначення спроможностi товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання аудитором здiйснено аналiз лiквiдностi пiдприємства. Аналiз показникiв швидкої та абсолютної лiквiдностi показує, що пiдприємство може виконати свої поточнi зобов'язання за рахунок власних обiгових коштiв. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi нижче нормативного (0,6-0,8): 0,54-0,1 вiдповiдно на початок та кiнець звiтного року, але ж коефiцiєнт покриття 1,75-1,6 вiдповiдно на початок та кiнець звiтного року показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використаннi для погашення його поточнихзань.
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi бiльше за нормативний показник.
   Показники фiнансової стiйкостi характеризують структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснено за даними балансу пiдприємства.
   Так, розрахований коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ПАТ "Каланчацький маслозавод" вказує на достатнiй рiвень власного капiталу. Цей показник на кiнець звiтного року складає 0,576 проти значення на початок року 0,645 при нормативному спiввiдношеннi 0,5 та бiльше.
   Показник забезпеченостi власними оборотними коштами значно перевищує нормативне значення.
   Показник маневреностi власного капiталу зрiс (0,45 проти 0,41 на початок року).
   Слiд зазначити, що показники, якi характеризують рентабельнiсть пiдприємство вищi нормативних , що пiдтверджує високу рентабельнiсть пiдприємство.
   Розрахунок коефiцiєнтiв, викорпри аналiзi фiнансового стану пiдприємства, наведено у додатку №2.


   Директор ТОВ АФ "Профi-Аудит" С.М.Плесняєва-Iващенко
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є переробка молочної продукцiї. Основна продукцiя, яку виробляє ПАТ "Каланчацький маслозавод є: масло тваринне, казеїн техничний, сир твердий.
   Основними ринками збуту є Херсонська область та iншi областi України. Джерелом постачання сировини є закупiвля сировини у населення Херсонської областi.
   Галузь занедбана.
   Основний конкурент - Чаплинський маслосирзавод.

    
    
    
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв вибуло основних засобiв:
   в 2008 на суму 5 тис.грн. В 2009 р. на суму 29 тис.грн.( в т.ч. по первiснiй вартостi:машини та обладнання на суму 21 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 6 тис.грн., малоцiннi нематерiальнi активи на суму 2 тис.грн.
   Надiйшло: в 2008 роцi на суму 646 тис.грн. в т.ч.: машини та обладнання на суму 229 тис.грн., транспортнi засоби на суму 265 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 117 тис.грн., малоцiннi нематерiальнi активи на суму 35 тис.грн.; в 2009 роцi на суму 125 тис.грн. в т.ч.: машини та обладнання на суму 77 тис.грн., транспортнi засоби на суму 4 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 38 тис.грн., малоцiннi нематерiальнi активи на суму 6 тис.грн.; в 2010 роцi на суму 493 тис.грн. в т.ч.: машини та обладнання на суму 414 тис.грн., транспортнi засоби на суму 25 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 45 тис.грн., малоцiннi нематерiальнi активи на суму 9 тис.грн.
   У звiтному перiодi придбано основних засобiв на суму 1123 тис. грн., в т.ч.:
   Земельнi дiлянки - 27 тис. грн.
   Транспортнi засоби - 829 тис. грн.
   Обладнання - 173 тис. грн.
   Iнструменти та прилади - 94 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємства, є нестача сировини.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Виплат штрафiв та компенсацiй за порушення законодавства у звiтному перiодi не було.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Iнвестицiями не користувалися.Ведеться робота з залучення додаткових джерел обiгових коштiв, оскiльки наявної кiлькостi обiгових коштiв не достатньо для ефективної дiяльностi пiдприємства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягiв закупiвлi сировини у населення.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок не було.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі дн
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   2719.000   3233.000   0.000   0.000   2719.000   3233.000
     — будівлі та споруди   951.000   962.000   0.000   0.000   951.000   962.000
     — машини та обладнання   1401.000   1290.000   0.000   0.000   1401.000   1290.000
     — транспортні засоби   176.000   823.000   0.000   0.000   176.000   823.000
     — інші   191.000   158.000   0.000   0.000   191.000   158.000
   2. Невиробничого призначення:   15.000   42.000   0.000   0.000   15.000   42.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   15.000   42.000   0.000   0.000   15.000   42.000
   Усього   2734.000   3275.000   0.000   0.000   2734.000   3275.000
   Опис: Термiн використання: будiвель та споруд вiд 20 до 60 рокiв; обладнання виробничого призначення-10 рокiв; транспортних засобiв-10 рокiв. Амортизацiя призначена для узагальнення iнформацiї про суму нарахованої амортизацiї основних засобiв. Обмежень у використаннi основних засобiв немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   5971.000 4717.000
   88.000 88.000
   88.000 88.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(5971.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(88.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 1578.000  X X
   цiльовий кредит  31.10.2011  300.000  18.500000000000  29.09.2016 
   цiльовий кредит  31.10.2011  500.000  18.500000000000  30.10.2012 
   цiльовий кредит  26.08.2011  778.000  15.000000000000  19.08.2012 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 554.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 2266.000  X X
   Усього зобов'язань X 4398.000  X X
   Опис: Зобов'язань за векселями, фiнансовими iнвестицiями немає. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   17.02.2011 17.02.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2009 1 0
   2 2010 1 0
   3 2011 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 2
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік Х    
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Ні  Так  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Змiна форми iснування акцiй з документарної на бездокументарну.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2012
   Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод" За ЄДРПОУ 00447652
   Територія 75800, Херсонська область, Каланчацький, смт.Каланчак, Пiонерська,90 За КОАТУУ 6523255100
   Організаційно-правова форма господарювання За КОПОФГ 233
   Орган державного управління Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської облдержадмiнiстрацiї За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Атестат виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктiв За КВЕД 15.51.0
   Одиниця виміру Контрольна сума
   Адреса 75800, Херсонська область, Каланчацький, смт.Каланчак, Пiонерська,90
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 36 36
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 2734 3275
   Первісна вартість 031 6737 7860
   Знос 032 4003 4585
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 2770 3311
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 1546 1780
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 1590 4819
   Товари 140 2 10
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 406 22
   первісна вартість 161 406 22
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 3 0
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 477 410
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 524 17
   у т. ч. в касі 231 1 17
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 0 0
   Усього за розділом ІІ 260 4548 7058
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 7318 10369

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 88 88
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 2139 2139
   Резервний капітал 340 40 40
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2450 3704
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 4717 5971
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 400 1578
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1440 1788
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 1 0
   з бюджетом 550 412 554
   з позабюджетних платежів 560 10 10
   зі страхування 570 47 70
   з оплати праці 580 76 107
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 215 291
   Усього за розділом IV 620 2601 4398
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 7318 10369
   Примітки:
   "1) Нематерiальнi активи:
   Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
   Рiчна амортизацiя пiдприємства була списана i врахована в звiтi про фiнансовi результати в сумi 582.0 тис.грн.
   Незавершене будiвництво:
   На 31/12/11 р. вартiсть незавершеного будiвництва складає 36 тис.грн.
   Основнi засоби:
   Основнi засоби вiдображаються у Балансi пiдприємства по собiвартостi з вирахуванням зносу.Знос нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з строку корисної експлуатацiї кожного активу: будiвлi та споруди вiд 20 до 60 рокiв, обладнання виробничого призначення - 10 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв. На кiнець 2011 року залишкова вартiсть основних засобiв складала 3275 тис.грн.

   На кiнець звiтного перiоду виробничi запаси товариства збiльшились на 234 тис.грн. та склали 1780 тис.грн.
   Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду:
   - за товари, роботи, послуги складає 22 тис.грн.,
   - iнша поточна заборгованiсть 410 тис.грн.
   Грошовi кошти в нацiональнiй валютi ь перiоду зменшились з 524 тис.грн. до 17 тис.грн., в т.ч. залишок на кiнець року в касi складає 17 тис.грн.
   Власний капiтал на кiнець року збiльшився за рахунок отримання прибутку та складає 5917 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду збiльшились та складають 4398 тис.грн.:
   - Короткостроковi кредити банкiв 1578 тис.грн.,
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1788 тис.грн.,
   - зобов'язання з розрахунками з бюджетом - 554 тис.грн.,
   - зобов'язання з позабюджетних платежiв - 10 тис.грн.,
   - зобов'язання зi страхуванням - 70 тис.грн.,
   - зобов'язання з оплати працi - 107 тис.грн.
   Валюта балансу на кiнець року збiльшилась та складає 10369 тис.грн., що бiльше нiж у минулому роцi на 3051 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 65538 62332
   Податок на додану вартість 015 10925 10389
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 54613 51943
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 49248 47659
   Валовий:    
   — прибуток 050 5365 4284
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 43 34
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 1432 1163
   Витрати на збут 080 1279 857
   Інші операційні витрати 090 744 668
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 1953 1630
   — збиток 105 0 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 0 0
   Фінансові витрати 140 159 244
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 0 2
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 1794 1384
   збиток 175 0 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 540 538
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 1254 846
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 1254 846
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 49045 44489
   Витрати на оплату праці 240 3681 2941
   Відрахування на соціальні заходи 250 1369 1094
   Амортизація 260 582 495
   Інші операційні витрати 270 167 322
   Разом 280 54844 49341

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 1 751 3561 751 356
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1 751 3561 751 356
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.71600.4831
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.71600.4831
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Звiт про фiнансовi результати складено вiдповiдно до ПоБУ-3 "звiт про фiнансовi результати".
   Виручка вiд реалiзацiї товарiв,робiт, послуг за 2011 рiк збiльшилась на 3206 тис.грн. та складає 65538 тис.грн. Чистий доход збiльшився у порiвняннi з минулим роком та складає 54613 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи - 43 тис.грн. Операцiйнi витрати збiльшились та складають 54844 тис.грн. Валовий прибуток - 5363 тис.грн. Чистий прибуток на кiнець року збiльшився з 846 тис.грн. до 1254 тис.грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 63448 59418
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 0 30
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 2
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 17 8627
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 19820 16441
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 47403 50855
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 4269 3246
   Витрат на відрядження 110 56 56
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 7780 2
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 770 249
   Відрахувань на соціальні заходи 125 2120 0
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 793 2223
   Цільових внесків 140 0 8627
   Інші витрачання 145 20438 17091
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 -343 2169
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -343 2169
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 1342 592
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -1342 -592
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 2974 1502
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 1796 2682
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1178 -1180
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1178 -1180
   Чистий рух коштів за звітний період 400 -507 397
   Залишок коштів на початок року 410 524 127
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 17 524
   Примітки:
   Надходження за 2011 рiк склали 83286 тис.грн., витрати склали 83629 тис.грн. Чистий рух коштiв має вiд'ємне значення та складає (-343) тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав (-1342) тис.грн.
   Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi на кiнець звiтного перiоду склав 1178 тис.грн.
   Залишок коштiв на кiнець року складає 17 тис.грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 88 0 0 2139 40 2450 0 0 4717
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 88 0 0 2139 40 2450 0 0 4717
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1254 0 0 1254
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 1254 0 0 1254
   на кінець року 300 88 0 0 2139 40 3704 0 0 5971
   Примітки:
   Власний капiтал товариства протягом року збiльшився за рахунок отриманого чистого прибутку та складає 5971 тис.грн.:
   - статутний капiтал у звiтному перiодi не змiнювався та становить 88 тис.грн.;
   - iнший додатковий капiтал - 2139 тис.грн.;
   - резервний капiтал - 40 тис.грн.;
   - нерозподiлений прибуток - 3704 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — .

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 15 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 1694 743 59 0 0 0 0 48 0 0 0 1753 791 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 3460 2059 173 0 0 0 0 284 0 0 0 3633 2343 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 958 782 829 0 0 0 0 182 0 0 0 1787 964 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 505 349 30 0 0 0 0 57 0 0 0 535 406 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 105 70 5 0 0 0 0 11 0 0 0 110 81 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 6737 4003 1123 0 0 0 0 582 0 0 0 7860 4585 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 1051
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 36 36
   Разом 340 36 36

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 26 22
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 17 722
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 159
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 0 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 17
   Поточний рахунок банку 650 0
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 17
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 475 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 165 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 522 0 0
   Будівельні матеріали 840 38 0 0
   Запасні частини 850 449 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 131 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 4819 0 0
   Товари 910 10 0 0
   Разом 920 6609 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 22 22 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 540
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 540
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 540
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 582
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0