Створення: 11.11.2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова правлiння       Ружицька Людмила Пантєлiївна
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   26.04.2011
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447652
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Каланчацький
        Поштовий індекс 75800
        Населений пункт смт.Каланчак
        Вулиця, будинок Пiонерська,90
        Міжміський код, телефон та факс 05530 2-12-53, 05530 2-12-53
        Електронна поштова адреса емітента д/н
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2011
       Річна інформація опублікована у 75 "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв" 21.04.2011
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) д/н д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Емiтент не належить до будь- яких об'єднань. Рейтенгування не вiдбувалось. Iнформацiя про органи управлiння згiдно Рiшення 1591 емiтентами акцiй не заповнюється. Дивiденди не нараховувались ,пiдприємство отримало прибуток , який напралено на розвиток виробництва. Сертифiкати протягом року не видавались. Облiгацiї iншi цiннi папери не випускались. Викуп власних акцiй не здiйснювався. Боргових цiнних паперiв немає. Випускiв iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН протягом року не було . Особлива iнформацiя протягом року не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Каланчацький маслозавод"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва 100447652
   Дата видачі 02.01.1995
   Орган, що видав свідоцтво Каланчацька райдержадмiнiстрацiя
   Зареєстрований статутний капітал 87567.00
   Сплачений статутний капітал 87567.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 380805 Рахунок 26002176929
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   15.51.0 ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТIВ
   д/н д/н
   д/н д/н
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Атестат виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктiв 65130 16.07.2010 Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської облдержадмiнiстрацiї 15..2.16.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   За звiтний перiод середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу 188 осiб, середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом , чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) немає,фонд оплати працi за 2010 рiк складає 4043 тис.грн., за 2009 рiк складає 2987 тис.грн.,що бiльше нiж у минулому роцi в зв'язку зi збiльшенням середньооблiкової чисельностi. Пiдвищення квалiфiкацiї в 2010 роцi не було.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   15.02.2011
   71
   1. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревiзiйної комiсiї. 3. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу товариства i розподiлу коштiв за 2010р. 4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства". 5. Про дематерiалiзацiю випуску акцiй товариства та затвердження рiшення про дематерiалiзацiю.
   6.Про обрання депозитарiя та зберiгача цiнних паперiв товариства. 7.Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв щодо прийнятого рiшення про дематерiалiзацiю.
   8. Визначення дати закриття реєстру та припинення дiї договору на ведення реєстру з реєстратором. 9. Прийняття нової редакцiї Статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства". 10. Утворення та обрання органiв управлiння та контролю товариства вiдповiдно до статуту. 11. Про попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року у ходi поточної ської дiяльностi, на суму понад 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
   По 1-му питанню: слухали голову правлiння Ружицьку Л.П., яка доповiла про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р . По 2-му питанню: слухали члена наглядової ради Буй Л.М. про роботу наглядової ради. Вирiшили затвердити звiт наглядової ради. Про результати перевiрки фiнансової звiтностi слухали голову ревiзiйної комiсiї Грабовську Т.I. Вирiшили затвердити висновок ревiзiйної комiсiї. По 3-му питанню, вирiшили: затвердити рiчний звiт правлiння, баланс товариства за 2010р., фактичне використання коштiв за 2010 р. Весь прибуток направити на розвиток пiдприємства. По 4-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г. вирiшили: змiнити тип та найменування товариства з вiдкритого на публiчне. По 5-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г., вирiшили: первести випуск акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну. По 6-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкуч, вирiшили: обрати депозiтарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй ВАТ "Нацiональний депозiтарiй України", зберiгачем АТЗТ "Нафта-Iнвест". По 7-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г., вирiшили: повiдомлення акцiонерiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю здiйснити протягом 10 календарних днiв вiд дати прийняття рiшення, поштовими вiдправленнями простими листами. По 8-му питанню: слухали директора ТОВ "Скiф" Тєкучова В.Г., вирiшили: визначити дату закриття реєстру та припинення ведення реєстру 16.05.11 р. По 9-му питанню: слухали голову зборiв Заєць М.I., вирiшили: затвердити та прийняти нову редакцiю Статуту. По 10-му питанню: слухали голову зборiв Заєць М.I., вирiшили: обрати наглядову раду в складi 7 осiб строком на 3 рокiв, обрати ревiзiйну комiсiю в складi 3 осiб термiном на 3 роки, обрати колегiальний орган правлiння термiном до переобрання вiдповiдним органом управлiння згiдно Статуту. По 11-му питанню: слухали голову зборiв Заєць М.I., вирiшили: повноваження з визначенетних розмiрiв, строкiв, термiнiв, умов виконання договорiв, вiдсоткової ставки за кредитними договорами надати наглядовiй радi товариства.
   Всi питання порядку денного розглянутi та прийнятi бiльшiстю голосiв.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   РВ ФДМУ 2129778 м.Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, бульвар Мирний,3   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   член правлiння  Яворський Микола Антонович  МО № 479149, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 06.04.1998 д/н 0 0.00000000000%
   член правлiння  Сальник Раїса Андрiївна  МО № 693809, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 23.03.1999 д/н 0 0.00000000000%
   член правлiння  Шишкарьова Iрина Анатолiївна  МО № 087023, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 12.03.1996 д/н 0 0.00000000000%
   член ревiзiйної комiсiї  Салiй Петро Павлович  МО № 600834, виданий Каланчацьким РВ УМВС україни в Херсонськiй областi 03.12.1998 17.01.2011 120 0.00685183367% 120 
   член правлiння,головний бухгалтер  Холодир Людмила Пилипiвна  МО № 814677, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 02.06.2000 14.04.1997 3 0.00017129584%
   Голова наглядової ради  Ружицький Володимир Петрович  МО № 172670, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 13.08.1996 18.04.1997 2 545 0.14531597231% 2 545 
   член наглядової ради  Буй Лариса Миколаївна  МО № 366696, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.11.1997 14.04.1997 3 0.00017129584%
   член наглядової ради  Рубель Тамара Iванiвна  МО № 681481, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 14.03.1999 14.04.1997 2 0.00011419723%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Грибовська Тетяна Iванiвна  МО № 172015, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 26.06.1996 14.04.1997 1 0.00005709861%
   член правлiння  Гришко Олена Iвнiвна  МО № 087260, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.03.1996 д/н 0 0.00000000000%
   член правлiння  Сопянiченко Євгенiй Анатолiйович  МО № 087670, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 04.04.1996 д/н 0 0.00000000000%
   член наглядової ради  Ружицький Володимир Володимирович  МО № 366962, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 11.12.1997 14.04.1997 315 0.01798606337% 315 
   член наглядової ради  Сальник Валерiй Пантелiйович  МО № 366692, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.11.1997 д/н 3 0.00017129584%
   член наглядової ради  Ковтонюк Олексiй Васильович  МО № 301299, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 11.03.1997 14.04.1997 211 0.01204780753% 211 
   член наглядової ради  Заєць Микола Iванович  МО № 172881, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 22.10.1997 14.04.1997 120 0.00685183367% 120 
   член ревiзiйної комiсiї  Хмiрова Ярослава Франкiвна  МО № 463429, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 24.12.1997 14.04.1997 3 0.00017129584%
   Усього   1 214 683 69.35671559637 % 1 214 683 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицька Людмила Пантелiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 150700, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 08.11.2005
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, ф-т економiчний
   Стаж керівної роботи (років) 23
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райплан,головний бухгалтер
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Голова правлiння здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства у спосiб та в межах його компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Виконавчмй орган. До компетенцiї голови правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка та затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4)укладання , змiнення та припинення вiд iменi Товариства договорiв, угод(правочинiв) на суму, що не перевищує 150000 тис.грн; 5) укладання, змiна i припинення вiд iменi Товариства правочинiв та/або договорiв щодо аренди майна Товариства, застави майна Товариства; 6)органiзацiя ведення бухгалтерського та звiтностi Товариства; 7) розробка штатного розклатвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадоаих iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв; 8) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 9) забезпечення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства; 10)укладення та виконання колективного договору. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Яворський Микола Антонович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 479149, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 06.04.1998
   Рік народження 1953
   Освіта Вища, Мелiтопольський с/г iнститут, ф-т механiзацiя
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райдержадмiнiстрацiя
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сальник Раїса Андрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 693809, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 23.03.1999
   Рік народження 1953
   Освіта середньо-спецiальна, Нововоронцовський технiкум, ф-т бух. облiк
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав КУЕОС,економiст
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шишкарьова Iрина Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 087023, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 12.03.1996
   Рік народження 1967
   Освіта середньо-спецiальна,Каховський технiкум,ф-т ветеринарiя
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп "Каланчацький
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Салiй Петро Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 600834, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 03.12.1998
   Рік народження 1955
   Освіта середня
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав радгосп "Партизан"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Холодир Людмила Пилипiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 814677, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 02.06.2000
   Рік народження 1957
   Освіта Вища, деський технологiчний iнститут, ф-т iнженерно-технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", головний бухгалтер
   Опис Обов'язки головного бухгалтера виконує згiдно посадової iнструкцiї . Винагороду за виконання обов'язкiв головного бухгалтера отримує у вигдядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицький Володимир Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 172670, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 13.08.1997
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Хрсонський с/г iнститут, агрономiя
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав директор,р/г Жовтневий
   Опис Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про спостережну раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв Наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв спостережня ради товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року посадова особа не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Буй Лариса Миколаївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 366696, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.11.1997
   Рік народження 1961
   Освіта Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi,ф-т технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", помiчник майстра
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Рубель Тамара Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 681481, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 14.03.1999
   Рік народження 1952
   Освіта середньо-спецiальна ,Харкiвський технiкум молочної пролмисловостi,ф-т технологiчний
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод",працiвник казеїнового цеху
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Грибовська Тетяна Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 172015, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 26.06.1996
   Рік народження 1976
   Освіта Вища, Херсонський аграрний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", мененджер
   Опис Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, проводе кожного року плановi ревiзiї i звiти перед зборами акцiонерiв, має право на скликання позачергових зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства. Посадова особа за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї винагороду не отримує.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хмiрова Ярослава Франкiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 600834, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 24.12.1997
   Рік народження 1956
   Освіта середня
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав робоча сировиробничого цеху ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок загальним зборам i наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року не переобиралась. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Заєць Микола Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 172882, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 22.10.1997
   Рік народження 1942
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав заст. директора ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицький Володимир Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 366962, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 11.12.1997
   Рік народження 1976
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав директор ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ковтонюк Олексiй Васильович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 301299, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 11.03.1997
   Рік народження 1949
   Освіта с/спецiальна
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав водiй ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сальник Валерiй Пантелiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 366692, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.11.1997
   Рік народження 1953
   Освіта с/спец
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав нач. служби контролю та охорони ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Наглядова рада, в тому числi її голова, обираються загальними зборами з числа акцiонерiв в кiлькостi 7 чоловiк. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. За виконання обов'язкiв наглядова рада товариства винагороду не отримує. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Гришко Олена Iванiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 087260, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.03.1996
   Рік народження 1960
   Освіта с/спец.
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав нач. виробництва ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада член правлiння
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сопянiченко Євген Анатолiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 087670, виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 04.04.1996
   Рік народження 1974
   Освіта с/спец.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав механiк ВАТ "Каланчацький маслозавод"
   Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння.Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Винагорода за виконання обов'язкiв члена правлiння Статутом не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 15.02.11 р. Iнших посад не займає.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Ружицька Людмила Пантелiївна д/н № д/н, виданий д/н д/н 14.04.1997 1 211 357 69 1 211 357 0 0 0
   Усього  1 211 357 69 1 211 357 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування ТОВ "Профi-Аудит"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30768778
   Місцезнаходження УкраїнаХерсонська область, д/н, 73000, м.Херсон, 9 -го Сiчня ,4
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2277
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
   Міжміський код та телефон (0552) 42-33-31
   Факс (0552) 42-28-06
   Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
   Опис аудит проведено згiдно договору 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) "ВАТ "Каланчацький маслозавод" створено на пiдставi установчого договору вiд 29.12.94 р. мiж РВ ФДМУ по Херсонськiй областi та органiзацiї орендарiв Каланчацького маслозаводу."
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнiх пiдприємств ВАТ у своєму складi не має. Протягом року органiзацiйна структура не змiнювалась.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до встановлених нормативiв бухгалтерського облiку, вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 р. та Положення бухгалтерського облiку в Українi.
   Облiкова полiтика ведеться вiдповiдно чинного Законодавства України, з 01.01.04 року з застосуванням 25 стандарту.
   Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку встановлення, спорудження i виготовлення, з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю з 1992 року.
   Для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод.
   Для облiку та вiдокремлення малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiд безпосередньо основних засобiв визначена вартiсна межа в 1000 грн. Нарахування зносу малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% йостi.
   Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством.
   Запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини.
   Запаси облiковуютьс за собiвартiстю.
   Пiдприємство проводить переоцiнку ТМЦ вiдповiдно постанов державних органiв.
   Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю.
   Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням оцiнених сумнiвних боргiв.
   Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок про достовiрнiсть фiнансової звiтностi
   за 2010 рiк вiдкритого акцiонерного товариства "Каланчацький маслозавод"
   Перевiрка здiйснена директором ТОВ АФ "Профi-Аудит" Плесняєвою-Iващенко С.М. (сертифiкат аудитора серiя А №003502 вiд 29.10.1998р., дiйсний до 29.10.2012 р.).
   Аудиторський висновок призначається для подання до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку з метою подання регулярної iнформацiї акцiонерним товариством.
   Проведення аудиту здiйснено вiдповiдно договору №5а вiд 01.02.11 року.
   Аудиторська перевiрка розпочата - 01.02.11р., закiнчена - 08.02.11 р.
   Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
   Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма
   "Профi-Аудит"
   Мiсце знаходження: м. Херсон, вул. 9-го Сiчня, 4
   Телефон : (0552) 42-33-31
   До реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi ТОВ АФ "Профi-Аудит" внесено рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.02.2001 р.,цiйне свiдоцтво №2277.
   Основнi вiдомостi про емiтента акцiй ВАТ "Каланчацький маслозавод":
   Повне найменування : Вiдкрите акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод";
   Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 00447652;
   Мiсцезнаходження: Херсонська обл., смт. Каланчак, вул.. Пiонерська 90;
   Дата реєстрацiї: 02.01.1995р.;
   Орган реєстрацiї: Каланчацька державна районна адмiнiстрацiя. Номер рiшення 100447652;
   Основний вид дiяльностi: 15.51.0. Виробництво молочних продуктiв.
   Вступний параграф
   Аудитом проведена аудиторська перевiрка балансу Товариства станом на 31.12.10 р., а також перевiрка звiтiв: про фiнансовi результати (форма №2), про рух грошових коштiв (форма №3), про власний капiтал (форма №4) i примiток до рiчної звiтностi (форма №5) за перiод що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики, iншi пояснення та примiтки.
   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
   Управлiнський персонал Товариства, а саме голова правлiнняа Л.П. головний бухгалтер Холодир Л.П., несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до НП(С)БО та МСФЗ, прийнятими в Українi; розробку, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрностi вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр i застосування облiкової полiтики.
   Вiдповiдальнiсть аудитора
   Аудиторська перевiрка проводилась згiдно з вимогами Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та у вiдповiдностi з:
   - Мiжнародними стандартами аудиту: 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти";
   - Положенням про розкриття iнфемiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.06 р. №1591, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.07 р. №97/13364;
   - Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiональними учасниками фондового ринку", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.06 р. №1528.
   МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог та вiдповiдного планування i виконання аудиту для дотримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв в фiнансових звiтах.
   Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.
   Отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
   Думка аудиа мою думку, фiнансовi звiти представляють достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю щодо активiв, зобов'язань, власного капiталу та фiнансового стану ВАТ "Каланчацький маслозавод" станом на 31.12.10 року, його фiнансових результатiв та руху грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

   1. Стан бухгалтерського облiку в Товариствi
   Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях.
   З метою забезпечення незмiнностi вiдображення господарських операцiй i оцiнки майна згiдно з нацiональними П(С)БО виданий наказ "Про облiкову полiтику пiдп" №38 вiд 05.01.10 р.
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2010 р. складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.
   Фiнансова та податкова звiтнiсть подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   2. Аудит незавершеного будiвництва
   Облiк незавершеного будiвництва - вартiсть капiтальних iнвестицiї в будiвництво, виготовлення, реконструкцiю, модернiзацiю, придбання об'єктiв необоротних матерiальних активiв, введення яких в експлуатацiю на дату балансу не вiдбулося, здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.00 р.
   Станом на 31.12.10 року на балансi товариства облiковуються об'єкти незавершеного будiвництва в сумi 36 тис. грн.
   3. Аудит основних засобiв
   Мною перевiрено облiк основних засобiв. Облiк та нарахування зносу основних засобiв здiйснюється вiдповiдно вимогам i методам Положеннарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №92 вiд 27.04.00 р. (далi - П(С)БО №7) та наказу пiдприємства "Про облiкову полiтику".
   За даними фiнансової звiтностi пiдприємства станом на 31.12.10 року на балансi облiковувалися основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 6737 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.10 року становить - 4003 тис. грн., залишкова вартiсть - 2734 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 59,4% первiсної вартостi основних засобiв.
   Для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод.
   Для облiку та вiдокремлення малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiд безпосередньо основних засобiв визначена вартiсна межа в 1000 грн. Нарахування зносу малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.
   Я зазначаю про незмiннiсть визначеного методу протягого перiоду.
   Вiдповiдно до вимог Закону №996 та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94 року на пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю основних засобiв та малоцiнних необоротних активiв станом на 01.12.10 р. Iнвентаризацiя проведена згiдно з наказом по пiдприємству №111 вiд 01.12.10 р.
   Висновки проведеної iнвентаризацiї затвердженi протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї вiд 01.12.10 р. За результатами iнвентаризацiї не виявленi розбiжностi мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю об'єктiв основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв.
   Участi в iнвентаризацiї майна пiдприємства станом на 01.12.10 р. я не брала, оскiльки ця дата передувала датi укладення договору на проведення аудиторської перевiрки.
   На мою думку, данi фiнансової звiтностi пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв ного та синтетичного облiку основних засобiв та первинним документам, наданим менi на розгляд.
   Вважаю, що склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам П(С)БО №7 та наказу "Про облiкову полiтику".
   4. Аудит бухгалтерського облiку запасiв
   Облiк запасiв ВАТ "Каланчацький маслозавод" здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.99 р. (далi - П(С)БО №9). Станом на 31.12.10 року залишки виробничих запасiв становлять1546 тис. грн., у т.ч.:
   - сировина та матерiали 446 тис. грн.;
   - паливо - 104 тис. грн.;
   - тара i тарнi матерiали - 472 тис. грн.;
   - будiвельнi матерiали - 32 тис. грн.;
   - запаснi частини - 382 тис. грн.;
   - малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 105 тис. грн.;
   - iншi матерiали - 5 тис. грн.
   Залишки готової продукцiї становлять 1590 тис. грн., товарiв - 2 тис. грн.
   Одиницетерського облiку запасiв є кожне їх найменування. Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно з П(С)БО №9. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) (за винятком роздрiбної торгiвлi).
   Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП). Вiдповiдно до п.23 П(С)БО №9 вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i матерiально-вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
   Вiдповiдно до вимог Закону №996 та Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, гроштiв i документiв та розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України №69 вiд 11.08.94 року на пiдприємствi проведено рiчну iнвентаризацiю виробничих запасiв та МШП станом на 01.12.10р. Iнвентаризацiя проведена згiдно з наказом по пiдприємству №111 вiд 01.12.10 р.
   Висновки проведеної iнвентаризацiї затвердженi протоколом засiдання iнвентаризацiйної комiсiї вiд 01.12.10 р. За результатами iнвентаризацiї суттєвих розбiжностей мiж даними бухгалтерського облiку та фактичною наявнiстю матерiальних запасiв не виявлено.
   Участi в iнвентаризацiї майна пiдприємства станом на 01.12.10 р. я не брала, оскiльки ця дата передувала датi укладення договору на проведення аудиторської перевiрки.
   На мою думку, обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО №9.
   5. Аудит дебiторської заборгованостi
   Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв № 237 вiд 08.10.99 р. (далi - П(С)БО №10).
   В порушення п.7 П(С)БО №10 резерв сумнiвних боргiв в 2010 роцi в облiку ВАТ "Каланчацький маслозавод" не визначався.
   За даними показникiв балансу первiсна вартiсть поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) станом на 31.12.10 р. складає 406 тис. грн.
   Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
   - з бюджетом становить 3 тис. грн.;
   Показник iншої поточної дебiторської заборгованостi становить 477 тис. грн., i складається з:
   - заборгованостi по розрахункам з iншими дебiторами - 332 тис. грн.;
   - заборгованiсть по вiдшкодуванню завданих збиткiв - 145 тис. грн.;
   6. Аудит грошових коштiв
   Облiк грошових коштiв вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. На думку аудитора, наявнiсть грошових коштiв достовiрно вiдображена у складi оборотних активiв пiдприємства в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк.
   Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.10 року становить в нацiональнiй валютi 524 тисв тому числi в касi -1 тис. грн.
   7. Аудит власного капiталу
   Вiдображення власного капiталу в балансi товариства вiдповiдає вимогам Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку в Українi. Власний капiтал товариства станом на 31.12.10 року складається з статутного капiталу - 88 тис. грн., iншого додаткового - 2139 тис. грн., резервного - 40 тис. грн. та нерозподiленого прибутку - 2450 тис. грн.
   Я зазначаю, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi ВАТ "Каланчацький маслозавод" станом на 31.12.10 року достовiрно.
   8. Формування та сплата статутного капiталу
   Статутний фонд Вiдкритого акцiонерного товариства "Каланчацький маслозавод" станом на 31.12.10 р. складає 87567,80 грн., який подiлений на 1751356 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Статутний фонд сплачено повнiстю, що пiдтверджується Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй Товариства - реєстрацiйний №180/21/1/99 вiд 12.07.99 року, виданий Херсонським територiальним вiддiленням ї комiсiї по цiнним паперам i фондовому ринку.
   9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
   Розрахунок вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства проведено вiдповiдно положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3, та Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств".
   Згiдно даних фiнансової звiтностi (форми 1 "Баланс") за 2010 рiк вартiсть чистих активiв складає - 4717 тис. грн., що на 4629 тис. грн. бiльше статутного капiталу (Додаток №1).
   Чистий прибуток пiдприємства ВАТ "Каланчацький маслозавод" за перiод 2010 року складає 3846 тис. грн.
   10. Створення забезпечень
   В 2010 роцi в бухгалтерському облiку Товариства не створювалися резерви забезпечень наступних витрат i платежiв у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №11 "Зобо", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.2000 р.
   У зв'язку з тим, що аудитор не брав участi в iнвентаризацiї забезпечень, вiн не має можливостi визначити вплив цих подiй на фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства за 2010 рiк.
   11. Розкриття iнформацiї про зобов'язання
   Вартiсть поточної кредиторської заборгованостi за статтями балансу є достовiрною i становить:
   - за короткостроковими кредитами банкiв - 400 тис. грн.;
   - за товари, роботи, послуги - 1440 тис. грн.;
   - за розрахунками з одержаних авансiв - 1 тис. грн.;
   - з бюджетом - 412 тис. грн.;
   - з позабюджетних платежiв - 10 тис. грн.;
   - зi страхування - 47 тис. грн.;
   - з оплати працi - 76 тис. грн.;
   До складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання" увiйшли зобов'язання в загальнiй сумi 215 тис. грн., а саме розрахунки з iншими дебiторами.
   На мою думку, визнання, облiк та оцiнка поточних зобов'язань пiдприємства в усiх суттєвих аспектах вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобо", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.00 р.
   12. Аудит доходiв
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99р. №290 (далi - П(С)БО 15) та наказу пiдприємства "Про облiкову полiтику".
   Iншi операцiйнi доходи пiдприємства за 2010 рiк становлять 34 тис. грн. Цей показник мiстить у собi:
   - доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 30 тис. грн.;
   - iншi операцiйнi доходи - 4 тис. грн.
   Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.
   13. Аудит витрат
   На мою думку, облiк витрат ВАТ "Каланчацький маслозавод" ведеться вiдповiдно нормам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказтерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318, та наказу "Про облiкову полiтику".
   Iншi операцiйнi витрати пiдприємства за 2010 рiк становлять 668 тис. грн. З них:
   - собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв - 28 тис грн.;
   - iншi операцiйнi витрати - 640 тис. грн.
   Сума фiнансових витрат становить 244 тис. грн. i складається з вiдсоткiв за користування кредитами.
   Сума iнших витрат становить 2 тис. грн. i складається з витрат на списання необоротних активiв.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що, в основному, данi, вiдображенi в журналах ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях стосовно витрат пiдприємства за 2010 рiк, наданi менi, вiдповiдають даним фiнансової звiтностi.
   14. Аналiз фiнансової звiтностi
   З метою визначення спроможностi товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання здiйснено аналiз лiквiдностi пiдприємства.
   Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) станом на кiнець року зрiс та становив 1,75 проти 1,39 на початок звiтного перiоду. Такий покефiцiєнту вiдповiдає його нормативному значенню (>1). Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
   Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, а саме 0,21 на початок та 0,54 на кiнець звiтного перiоду, показує, що пiдприємство може виконати свої поточнi зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Значення коефiцiєнту не вiдповiдає нормативному (0,6 - 0,8) та до того ж ще погiршилося станом на кiнець року.
   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi дорiвнює вiдповiдно 0,045 на початок перiоду та 0,2 на кiнець, що вказує на подальше покращення лiквiдностi пiдприємства щодо негайного погашення боргiв. Значення коефiцiєнту в межах нормативного.
   Спостерiгається рiзке зростання суми чистого оборотного капiталу з 1098 тис. грн. на початок перiоду до 1947 тис. грн. на його кiнець. Такi значення величини чистого оборотного капiталу свiдчать про спроможнiсть пiдприємства сплачуватиточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть.
   Показники фiнансової стiйкостi характеризують джерела фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснено за даними балансу - Форма 1.
   Так, розрахований коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ВАТ "Каланчацький маслозавод" вказує на збiльшення долi власного капiталу в загальнiй сумi капiталу, авансованого в дiяльнiсть пiдприємства. Цей показник на кiнець звiтного року покращився (0,64) проти 0,58 на початку року, показники вiдповiдають нормативним (0,5 та бiльше).
   Показник коефiцiєнту фiнансування на початок перiоду становить 0,73, на кiнець 0,55. Коефiцiєнт характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених коштiв. Значення коефiцiєнту вiдповiдає нормi (0,5-1).
   Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами становить 0,39 на початок та 0,75 на кiнець звiтного перiоду. Тання коефiцiєнту вiдповiдають нормативному значенню (>0,1), що вказує на достатнiсть власних оборотних засобiв для покриття короткострокової заборгованостi.
   Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу на кiнець звiтного перiоду становить 0,41 проти 0,28 на початок перiоду. Значення коефiцiєнту вiдповiдає нормативному (>0). Показник характеризує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi.
   Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi за 2010 рiк зменшився порiвняно з 2009 роком та становить 0,01.
   Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї у 2010 роцi становить 0,05.
   Показник коефiцiєнту рентабельностi активiв за 2010 рiк становить 0,044.
   Розрахунок коефiцiєнтiв, використаних при аналiзi фiнансового стану пiдприємства, наведено у Додатку №2.
   15. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку
   Товариство не є професiйним учасником фондового ринку.
   16. Забезпечення випуску цiнних паперiв
   Товариство у 2010 роцi випуску цiнних паперiв не здiйснювалВiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй
   Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало.
   18. Стан виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами
   Боргових та iпотечних цiнних паперiв Товариство не має.
   19. Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв
   Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.
   20. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року
   Що до статтi 41 "Особлива iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", протягом 2010 р. в Товариствi такi змiни не вiдбувалися.
   Директор ТОВ АФ "Профi-Аудит" С.М. Плесняєва-Iващенко

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi є переробка молочної продукцiї. Основна продукцiя яку виробляє ВАТ "Каланчацький маслозавод є: масло тваринне, казеїн техничний, сир твердий.
   Основними ринками збуту є Херсонська область та iншi областi України. Джерелом постачання сировини є закупiвля сировини у населення Херсонської областi.
   Галузь занедбана.
   Основний конкурент - Чаплинський маслосирзавод.

    
    
    
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв вибуло основних засобiв:
   в 2004 р. на суму 10 тис., в 2005 р. на суму 184 тис., в 2006 - 0, 2007 - 0,в 2008 на суму 5 тис.грн. В 2009 р. на суму 29 тис.грн.( в т.ч. по первiснiй вартостi:машини та обладнання на суму 21 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 6 тис.грн., малоцiннi нематерiальнi активи на суму 2 тис.грн.
   Надiйшло: в 2008 роцi на суму 646 тис.грн. в т.ч.: машини та обладнання на суму 229 тис.грн., транспортнi засоби на суму 265 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 117 тис.грн., малоцiннi нематерiальнi активи на суму 35 тис.грн.; в 2009 роцi на суму 125 тис.грн. в т.ч.: машини та обладнання на суму 77 тис.грн., транспортнi засоби на суму 4 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 38 тис.грн., малоцiннi нематерiальнi активи на суму 6 тис.грн.; в 2010 роцi на суму 493 тис.грн. в т.ч.: машини та обладнання на суму 414 тис.грн., транспортнi засоби на суму 25 тис.грн.; iнструменти, прилади, iнвентар на суму 45 тис.грн., малоцiннi нематерiальнiна суму 9 тис.грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основною проблемою, яка впливає на дiяльнiсть пiдприємства є вiдсутнiсть сировини.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Виплат штрафiв та компенсацiй за порушення законодавства не було.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Iнвестицiями не користувалися.Ведеться робота з залучення додаткових джерел обiгових коштiв, оскiльки наявної кiлькостi обiгових коштiв не достатньо для ефективної дiяльностi пiдприємства.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але не виконаних договорiв не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення закупiвлi сировини у населення.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок не було.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судових справ, стороною в яких виступає емiтент не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)

   Найменування показника 2010 р. 2009 р. 2008 р.
   Усього активiв 7318 6710 5332
   Основнi засоби
   (за залишковою вартiстю) 2734 2738 3171
   Запаси 3138 3348 1542
   Сумарна дебiторська заборгованiсть 886 458 560
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 524 127 23
   Власний капiтал 4717 3872 3565
   Статутний капiтал 88 88 88
   Нерозподiлений прибуток
   (непокритий збиток) 2450 1604 1295
   Поточнi зобов'язання 2601 2838 1767
   Вартiсть чистих активiв 4717 3872 3565
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   2723.000   2719.000   0.000   0.000   2723.000   2719.000
     — будівлі та споруди   1000.000   951.000   0.000   0.000   1000.000   951.000
     — машини та обладнання   1282.000   1401.000   0.000   0.000   1282.000   1401.000
     — транспортні засоби   221.000   176.000   0.000   0.000   221.000   176.000
     — інші   220.000   191.000   0.000   0.000   220.000   191.000
   2. Невиробничого призначення:   15.000   15.000   0.000   0.000   15.000   15.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   15.000   15.000   0.000   0.000   15.000   15.000
   Усього   2738.000   2734.000   0.000   0.000   2738.000   2734.000
   Опис: Термiн використання: будiвель та споруд вiд 20 до 60 рокiв; обладнання виробничого призначення-10 рокiв; транспортних засобiв-10 рокiв.Амортизацiя призначена для узагальнення iнформацiї про суму нарахованої амортизацiї основних засобiв. Обмежень у використаннi основних засобiв немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   4717.000 3872.000
   88.000 88.000
   88.000 88.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(4717.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(88.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 400.000  X X
   цiльовий кредит  22.11.2010  400.000  19.000000000000  22.11.2011 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   Податкові зобов'язання X 412.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 1789.000  X X
   Усього зобов'язань X 2601.000  X X
   Опис: зобов'язань за векселями, фiнансовими iнвестицiями немає. 
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 1 0
   2 2009 1 0
   3 2010 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування)
   Підняттям рук
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 7
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 6
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 7
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 12
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/нд/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік Х    
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками    
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)    
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 12.0
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Так 
    6 Секретар загальних зборів Так  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Так 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства Х   
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства Х   
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу          
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ          

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі    
   2 Менше ніж раз на рік    
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік    

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів Х    
   Спостережна рада    
   Правління/директор    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада    
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства    
   Стороння компанія/сторонній консультант    
   Перевірки не проводились    
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів    
   За дорученням спостережної ради    
   За зверненням правління    
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів Х   
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Рiшення про змiну реєстратора прийнято на загальних зборах  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий д/н 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Каланчацький маслозавод" За ЄДРПОУ 00447652
   Територія 75800, Херсонська область, Каланчацький, смт.Каланчак, Пiонерська,90 За КОАТУУ 6523255100
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Головне управлiння агропромислового розвитку Херсонської облдержадмiнiстрацiї За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Атестат виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктiв За КВЕД 15.51.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 75800, Херсонська область, Каланчацький, смт.Каланчак, Пiонерська,90
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 0 0
   Первісна вартість 011 0 0
   Накопичена амортизація 012 0 0
   Незавершене будівництво 020 36 36
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 2738 2734
   Первісна вартість 031 6248 6737
   Знос 032 3510 4003
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 2774 2770
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 1442 1546
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 1903 1590
   Товари 140 3 2
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 176 406
   первісна вартість 161 176 406
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 11 3
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 271 477
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 127 524
   у т. ч. в касі 231 49 1
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 3 0
   Усього за розділом ІІ 260 3936 4548
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 6710 7318

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 88 88
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 2140 2139
   Резервний капітал 340 40 40
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1604 2450
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 3872 4717
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 1580 400
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 677 1440
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 5 1
   з бюджетом 550 78 412
   з позабюджетних платежів 560 10 10
   зі страхування 570 71 47
   з оплати праці 580 139 76
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 278 215
   Усього за розділом IV 620 2838 2601
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 6710 7318
   Примітки:
   "1) Нематерiальнi активи:
   Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
   Рiчна амортизацiя пiдприємства була списана i врахована в звiтi про фiнансовi результати в сумi 495,0 тис.грн.
   Незавершене будiвництво:
   На 31/12/10 р. вартiсть незавершеного будiвництва складає 36 тис.грн.
   Основнi засоби:
   Основнi засоби вiдображаються у Балансi пiдприємства по собiвартостi з вирахуванням зносу.Знос нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з строку корисної експлуатацiї кожного активу: будiвлi та споруди вiд 20 до 60 рокiв, обладнання виробничого призначення - 10 рокiв, транспортнi засоби - 10 рокiв. На кiнець 2010 року залишкова вартiсть основних засобiв складала 2734 тис.грн.
   Протягом 2010 року придбано виробничих основних фондiв на суму 493 тис.грн.
   Запаси:
   Вартiсть запасiв на кiнець року становить 3138 тис.грн.:
   - сировина та матерiалiв на кiнець року становить 446,0 тис.грн.,
   - паливо - 104,0 тис.грн.,
   - тара та тарнi матерiали - 472 тис.грн.,
   - будiвельнi мате32 тис.грн.,
   - запаснi частини - 382 тис.грн.,
   - МШП - 110 тис.грн.,
   - готова продукцiя - 1590,0 тис.грн.,
   - товари - 2,0 тис.грн.
   Дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду:
   - за товари, роботи, послуги складає 406,0 тис.грн., в тому числi заборгованiсть до 12 мiсяцiв - 406,0 тис.грн.,
   - з бюджетом 3 тис.грн.,
   - iнша поточна заборгованiсть 477 тис.грн.
   Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на кiнець перiоду збiльшились з 127 тис.грн до 524 тис.грн., в т.ч. залишок на кiнець року в касi складає 1 тис.грн.
   Власний капiтал на кiнець року збiльшився за рахунок отримання прибутку та складає 4717 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду зменшились та складають 2601 тис.грн.:
   - Короткостроковi кредити банкiв 400.0 тис.грн.,
   - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1440 тис.грн.,
   - з одержаних авансiв - 1 тис.грн.,
   - зобов'язання з розрахунками з бюджетом - 412 тис.грн.,
   - зобов'язання з позабюджетних платежiв - 10 тис.грн.,
   - зобов'язання уванням - 47 тис.грн.,
   - зобов'язання з оплати працi - 76 тис.грн.
   Валюта балансу на кiнець року збiльшилась та складає 7318 тис.грн., що бiльше нiж у минулому роцi на 608 тис.грн.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 62332 46736
   Податок на додану вартість 015 10389 7789
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 51943 38947
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 47659 36372
   Валовий:    
   — прибуток 050 4284 2575
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 34 75
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 1163 892
   Витрати на збут 080 857 631
   Інші операційні витрати 090 668 331
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 1630 796
   — збиток 105 0 0
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 0
   Інші доходи 130 0 0
   Фінансові витрати 140 244 389
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 2 4
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 1384 403
   збиток 175 0 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 538 97
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 846 306
   — збиток 195 0 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 846 306
   — збиток 225 0 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 44489 35187
   Витрати на оплату праці 240 2941 2320
   Відрахування на соціальні заходи 250 1094 862
   Амортизація 260 495 553
   Інші операційні витрати 270 322 320
   Разом 280 49341 39242

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 1 751 3561 751 356
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1 751 3561 751 356
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0.48310.1747
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0.48310.1747
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Звiт про фiнансовi результати складено вiдповiдно до ПоБУ-3 "звiт про фiнансовi результати".
   Виручка вiд реалiзацiї товарiв,робiт, послуг за 2010 рiк збiльшилась на 15596 тис.грн. та складає 62332,0 тис.грн. Чистий доход збiльшився у порiвняннi з минулим роком та складає 51943 тис.грн. Собiвартiсть вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг за 2010 рiк склала 47659 тис.грн.
   Iншi операцiйнi доходи - 34,0 тис.грн. Операцiйнi витрати збiльшились та складають 49341 тис.грн. Валовий прибуток - 4284 тис.грн. Чистий прибуток на кiнець року - збiльшився з 306 тис.грн. до 846 тис.грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 88 0 0 2140 40 1604 0 0 3872
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
   Скоригований залишок на початок року 050 88 0 0 2139 40 1604 0 0 3871
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 846 0 0 846
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 846 0 0 846
   на кінець року 300 88 0 0 2139 40 2450 0 0 4717
   Примітки:


   Звiт про власний капiтал складено вiдповiдно до ПоСБУ-5 "Звiт про власний капiтал".
   Статутний капiтал пiдприємства складає 87567,80 грн., який розподiлено на 1751356 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05 грн. Статутний капiтал є фiксованою величиною.
   На балансовому рахунку "Iнший додатковий капiтал" числиться сума 2139 тис.грн., дооцiнки i уцiнки основних фондiв та дооцiнка товаро-матерiальних цiнностей. Власний капiтал на кiнець року збiльшився за рахунок отриманого прибутку та складає 4717 тис.грн.
  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 59418 0
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 0 0
   Повернення авансів 030 30 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 2 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 8627 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 16441 0
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 50855 0
   Авансів 095 0 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 3246 0
   Витрат на відрядження 110 56 0
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 2 0
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 249 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 0 0
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 2223 0
   Цільових внесків 140 8627 0
   Інші витрачання 145 17091 0
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 2169 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2169 0
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 0 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 592 0
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -592 0
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 1502 0
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 2682 0
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1180 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1180 0
   Чистий рух коштів за звітний період 400 397 0
   Залишок коштів на початок року 410 127 0
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 524 0
   Примітки:
   Надходження за 2010 рiк склали 84518 тис.грн., витрати склали 82349 тис.грн. Чистий рух коштiв складає 2169 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав (592) тис.грн.-вiд'ємне значення. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав (1180)тис.грн.-вiд'ємне значення. Залишок на кiнець року складає 524 тис.грн. в нацiональнiй валютi, в т.ч.: в касi 1 тис.грн., 523 тис.грн. на рахунку банку.
  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 0.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 1694 694 0 0 0 0 0 49 0 0 0 1694 743 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 3046 1764 414 0 0 0 0 295 0 0 0 3460 2059 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 933 712 25 0 0 0 0 70 0 0 0 958 782 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 461 282 45 0 0 1 0 67 0 0 0 505 349 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 99 58 9 0 0 3 2 14 0 0 0 105 70 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 6248 3510 493 0 0 4 2 495 0 0 0 6737 4003 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 1051
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 36
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 0 36

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 0 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 30 27
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 4 641
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 244
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 0 2

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 1
   Поточний рахунок банку 650 523
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 524
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 446 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 104 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 472 0 0
   Будівельні матеріали 840 32 0 0
   Запасні частини 850 382 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 110 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 1590 0 0
   Товари 910 2 0 0
   Разом 920 3138 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 406 176 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 271 271 0 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 538
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 538
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 538
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 495
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0