Створення: 25.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 22/03/2013

Рішенням загальних зборів акціонерів 22.03.13 звiльнені голова та член РК, які перебували на посадах з 14.11.08: Грибовська Тетяна Іванівна, Хмирова Ярослава Франківна, акціями АТ не володіють. Тим же рішенням призначені на 3 роки: голова РК Журавок Олександра Сергіївна, попередня посада помічник майстра, член РК Ванцовський Сергій Миколайович, попередня посада старший зміни, акціями АТ не володіють. Новопризначені особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Ружицька Людмила Пантеліївна.